Profesinio rengimo metodologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio rengimo metodologija
Alternative Title:
Vocational Training Methodology
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
331 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tiksliniai profesinio rengimo parametrai — Profesijos samprata ir jos pagrindinis prieštaravimas — Kvalifikacija ir šiuolaikinės kompetencijų koncepcijos — Profesinis rengimas kaip profesijos pagrindinio prieštaravimo sprendimo būdas — Profesinio rengimo proceso charakteristika — Profesinio rengimo procesas ir jo parametrai — Ikiprofesinis ugdymas kaip pirmasis profesinio rengimo proceso etapas — Pirminio profesinio rengimo kaitos tendencijos — Tęstinio profesinio rengimo kaitos tendencijos ir svarbiausi bruožai — Teoriniai profesinio rengimo kaitos bruožai — Profesinio rengimo kaitos prielaidos — Profesinio rengimo kaitos principai — Profesinio rengimo kaita žinių visuomenės ir konkurentabilios ekonomikos kontekste — Svarbiausi profesinio rengimo kaitos veiksniai — Profesinio rengimo politika ir valdymas — Darbo rinka kaip profesinio rengimo politikos pagrindas — Profesinio rengimo Lietuvoje valdymo modelis ir veiksniai — Lietuvos kvalifikacijų sistema ir jos kūrimo uždaviniai — Profesinio mokymo turinys — Profesinio rengimo standartizavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai — Profesinis rengimas ugdymo mokslo kontekste — Profesinio rengimo tyrimų principai ir turinys — Profesijos pedagogai – lemiantis profesinio rengimo kaitos veiksnys — Lietuvos pirminio vidurinio profesinio rengimo kaitos įvertinimas — Pirminio vidurinio profesinio rengimo politika ir jos tendencijos — Pirminio vidurinio profesinio rengimo reforma nacionaliniame lygmenyje — Pirminio vidurinio profesinio rengimo kaita mokyklos lygmenyje — Pirminio vidurinio profesinio rengimo pokyčių tendencijos klasės lygmenyje — Bendrosios išvados — Summary — Literatūra.
Summary / Abstract:

LTKeičiantis veiklos pasauliui, keičiasi ir profesinis rengimas. Tačiau nuspėti konkrečias jo pasireiškimo formas yra nepaprastai sunku. Tokiu atveju teoriniai metodologiniai jo pagrindai įgauna ypatingą reikšmę. Svarbiausia tai, kas išlieka pastovu bet kokių lūžių ir transformacijų kontekste, kas paaiškina ir leidžia prognozuoti ateities pokyčius. Šio darbo objektas yra žmogaus ir veiklos pasaulio poreikius tenkinantis profesinis rengimas, kuriame asmuo įgyja ugdomąsias vertybes, reikalingas jos subjektyviai ir gyvenimiškai raiškai. Dauguma profesinio rengimo aspektų knygoje nagrinėjami metasisteminiame lygmenyje bei įvairių mokslų sandūrų erdvėse. Ši aplinkybė sąlygoja ir atitinkamų tyrimo metodų panaudojimą. Tarp jų dažniausiai dominuoja humanitariniuose moksluose populiarus hermeneutinis metodas, leidęs pažinti, apibendrinti ir interpretuoti tikrovės faktus, aprašytus pateikiamąja forma. Neišvengta ir sinergetinio tyrimo metodo. Betarpiška teorinių interpretacijų, profesinio rengimo politikos ir praktikos sąveika tikslino ir kildino daugelį tyriminių požiūrių. [Iš leidinio]

ENGiven changes in the world of activities, vocational training is also changing. However it is extremely difficult to identify specific forms thereof. Hence, theoretical methodological grounds acquire particular value. What matters most is what remains constant in the context of any breakdowns and transformations, what explains and allows forecasting future changes. The object of this paper is vocational training meeting the needs of the person and the business world where the person acquires educational values needed for their subjective and life expression. Most vocational training aspects in the book are analysed on the metasystemic level and in overlapping areas of different sciences. This also conditions use of relevant research methods. The most frequently dominating one among them is the hermeneutic method popular in humanities which allows learning, summarising and interpreting facts of reality described in the presented form. The synergy research method is not avoided either. Immediate interaction of theoretical interpretations, vocational training policy and practice has specified and derived many research approaches.

ISBN:
9955120576
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/560
Updated:
2020-09-15 10:44:11
Metrics:
Views: 333
Export: