Suaugusiųjų mokymasis. Andragoninės veiklos perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokymasis. Andragoninės veiklos perspektyva
Alternative Title:
Learning of adults. Prospects for andragogical activity
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.
Pages:
218 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Andragogo veiklos sritys globalizacijos pasaulyje — Globalizacijos pasaulis: įtampos, iššūkiai, uždaviniai švietimui — Mokymosi visą gyvenimą diskursas Europos Sąjungos švietimo politikoje — Mokymo(si) ir jo kontekstų įvairovė — Suaugusiųjų švietimas - ištakos ir idėjų plėtotė — Andragogo veiklos sritys - kompetencijų aprašo hipotetinio modelio pagrindas — Besimokančiųjų ir andragogų bei socialinių dalininkų požiūris į mokymąsi, andragogo veiklą ir kompetencijas — Mokymosi paveikos ribos ir andragogo užduotys daugiakultūriame pasaulyje — Mokymosi visą gyvenimą paveikos ribos studijuojančiųjų požiūriu — Mokymosi ribų įvertinimo ir tarpkultūrinio švietimo reikšmė suaugusiųjų švietimui — Mokymosi samprata, mokymosi motyvai, mokymosi trukdžiai ir prieinamumas: suaugusiųjų perspektyva — Suaugusiųjų mokymosi charakteristikos — Suaugusiųjų samprata ir mokymasis raidoje — Savarankiškas mokymasis: prielaidos ir trukdžiai — Suaugusiųjų požiūris į mokymąsi, mokymosi motyvai ir trukdžiai — Socialinių dalininkų (darbdavių) požiūris į mokymąsi, motyvai ir mokymosi trukdžiai — Andragogų požiūris į jų kompetencijas: esama padėtis ir iššūkiai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas: suaugusiųjų požiūris, būtinos sąlygos ir trukdžiai — Suaugusieji apie mokymąsi, mokymąsi neformaliai ir savaime, mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo reikme — Mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas - teisinis pagrindas ir aukštojo mokslo bendruomenės požiūris — Mokymasis organizacijoje: perspektyvos, požiūrių sankirtos ir tyrimų gairės — Organizacijos narių požiūris į mokymąsi, tęstinį profesinį mokymą ir prielaidas jam organizacijoje — Organizacijos narių požiūris į mokymosi ar nesimokymo organizacijoje priežastis —Andragoginės veiklos profesionalizavimo perspektyva — Išvados — Summary. Learning of Adults. Prospects for Andragogical Activity — Literatūra.
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje analizuojama besikeičianti mokymo(si) paslaugų rinkos situacija ir jos poveikis andragogo profesionalizacijai. Pirmajame tyrimo etape parengtas preliminarus andragogo kompetencijų modelis, padėjęs suprojektuoti empirinį tyrimą. Antruoju etapu atliktas žvalgomasis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar besidomintieji suaugusiųjų švietimu mano, kad mokymasis savaime padeda spręsti žmonių socioekonomines problemas ir koks svarbiausias šiuolaikinio suaugusiųjų švietimo iššūkis padedant suaugusiesiems mokytis. Trečiajame etape atskleista, kokia suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūla šalyje; išsiaiškinti subjektyvūs suaugusiųjų mokymosi veiksniai, mokymosi motyvai; įvertintas darbdavių požiūris į darbuotojų mokymąsi bei andragogo pasirengimas darbui su suaugusiaisiais. Ketvirtajame etape atskleistas suaugusiųjų požiūris į mokymąsi neformaliuoju ir savaiminiu būdu bei į jo vertinimą ir andragogų požiūris į mokymosi neformaliuoju ir savaiminiu būdu vertinimą bei pasirengimą jį įgyvendinti. Penktajame tyrimo etape išryškintas dirbančiųjų požiūris į mokymąsi organizacijoje, trukdžius ir skatulius jam bei darbdavių požiūrį į mokymąsi organizacijoje, trukdžius ir skatulius jam bei andragogo vaidmenį; organizacijos narių požiūrį į mokymosi funkciją – tęstinį profesinį mokymą ir jo subjektyvias bei objektyvias prielaidas. Paskutiniuoju tyrimo etapu apibendrinti duomenys. Atlikta kritinė duomenų analizė įgalino pagrįsti hipotetinį andragogo kompetencijų modelį siekiant inicijuoti diskusiją apie profesionalaus pagalbininko mokymosi visą gyvenimą kompetencijas.Reikšminiai žodžiai: Andragogo kompetencijos; Andragoninė veikla; Besimokantys suaugusieji; Ekonominis gyvenimas; Mokymas; Socialiniai partneriai; Suaugusiųjų mokymas; Suaugusiųjų mokytojai; Vaidmenys; Viso gyvenimo mokymasis; Visą gyvenimą trunkantis mokymasis; Adult lerners, lifelong learning; Adults educators; Andragogical activity; Competences of andragogue; Economical life; Learning; Learning of adults; Lifelong learning; Roles; Social partners.

ENThe scientific study analyses the changing situation of the teaching/learning services market and its impact on the andragogue’s professionalisation. The first phase of the research developed a preliminary model of andragogue’s competencies which helped to plan an empirical research. A pilot study was carried out in the second phase, which aimed to ascertain whether people interested in adult education believe that learning as such helps to solve people’s socio-economic problems and what is the key challenge of modern adult education. The third phase reveals the supply of adult education services in the country; identifies the subjective factors and motives of adult learning; evaluates employers’ attitude towards employees’ learning as well as the andragogue’s preparation for working with adults. The fourth phase reveals the adults’ attitude towards non-formal and informal learning and its evaluation as well as the andragogues’ attitude towards the assessment of non-formal and informal learning and preparation to implement it. The fifth phase emphasises employees’ and employers’ attitude towards learning in an organisation, impediments and incentives for learning as well as the role of an andragogue; the attitude of organisation members towards the function of learning – continuing vocational training and its subjective and objective preconditions. The last phase of the research generalises the data. A critical data analysis enables to substantiate a hypothetical model of andragogue’s competencies seeking to initiate a discussion on the lifelong learning competencies of a professional facilitator.

ISBN:
9789955123866
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16417
Updated:
2020-12-15 15:55:10
Metrics:
Views: 157    Downloads: 27
Export: