Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of students' choice of profession in health care and social work programs
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 4 (79), p. 64-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Profesijos pasirinkimas; Profesijos pasirinkimo veiksniai; Profesinis kryptingumas; Choice of profession; Factor of professional choice; Professional purposefulness.
Keywords:
LT
Profesijos pasirinkimas; Profesijos pasirinkimo veiksniai; Profesinis kryptingumas.
EN
Choice of profession; Factor of professional choice; Professional purposefulness.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje nagrinėjama sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumai, veiksnių reikšmingumas pasirenkant studijas, bandoma išsiaiškinti, kokie veiksniai svarbesni kryptingai ir nekryptingai studijų programas pasirinkusiems studentams. Tyrimo tikslas - atskleisti sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimo ypatumus. Mokslininkų nuomone, profesijos pasirinkimą lemia vidiniai ir išoriniai veiksniai. Vidiniams veiksniams priskirtini asmens polinkiai, interesai, gabumai, savęs pažinimas, asmeninės savybės, vertybės, nuostatos ir kt., išoriniams - bendrasis pasirengimas, žinios apie pasirinktą profesiją, žinių, įgūdžių ir mokėjimų lygmuo, darbo rinkos tendencijos, šeimos ir artimųjų įtaka profesijos pasirinkimui ir kiti veiksniai, svarbūs asmenybės profesiniam apsisprendimui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vidiniai studijų pasirinkimo veiksniai yra stipresni už išorinius, bet abi veiksnių grupės glaudžiai susijusios ir stipriai veikia viena kitą. Koreliacinė analizė parodė, kad didėjant vienai veiksnių grupei didėja ir kita. Spirmeno koreliacijos koefi cientas (Rs = 0,381; p = 0,00) rodo statistiškai patikimą, silpną teigiamą ryšį tarp kintamųjų. Du trečdaliai respondentų studijas rinkosi kryptingai - pirmuoju prioritetu, tačiau du penktadaliai neturi profesinio kryptingumo. Analizuojant, kurie studijų pasirinkimo veiksniai labiau lėmė studijų pasirinkimą, nustatyta, kad kryptingai ir nekryptingai pasirinkusiems studijų programas svarbesni - vidiniai studijų pasirinkimo veiksniai. Vidinius ir išorinius studijų pasirinkimo veiksnius palankiau vertina respondentai, kryptingai pasirinkusieji studijas. [...]. [Iš leidinio]

ENThe choice of profession is one of the most important steps in a person's life. Person's psychological social and economic conditions depends on the proper choice of profession. The person feels important when he does what he loves, tries to improve their knowledge and skills and feels satisfaction doing it. The choice of profession is a complicated, multi-purposeful and never ending process, which is influenced by internal and external factors. The article analyzes a variety of determinant factors and their importance in choosing the studies in health care and social work programs. It aims to find out which factors are more important to students' direct and indirect choices of studies. Research objective was to discover the peculiarities that determine health care and social work students' choices of profession. Research assume that the choise of a profession is governed by internal and external factors. Person's predisposition, interests, aptitude, self-knowledge, individual characteristics, values, attitude and other features belong to internal factors. General preparation, knowledge about the chosen profession, skills and competence level, work force tendencies, family and relatives' influence and other factors are external factors which are important to individual's decision in choosing a profession.The results of our research showed that internal factors in the choice of studies were insignificantly stronger than external factors, but both factor groups were closely related and influenced one another. Correlation analysis demonstrated that with the increase of one factor group the other group increases as well. Spearman's correlation coefficient was R2=0.381, p=0.00 and indicate statistically reliable and weak positive connection between variables. The results of research presented that two thirds of the respondents chose studies directly ⎯ as their first priority, but two fifths of the respondents did not have professional purposefulness. While analyzing which factors the selection of studies influenced the choice more, we discovered that more important were the internal choice factors in direct and indirect choice of study programs. The respondents, who chose the studies as their top choice valued internal and external choice factors more favourably. In summary, the results of the research suggest that a bigger part of respondents chose the profession directly and their choice would match their future career goals, tasks and expectations. The results of the research will help to ensure professional consulting and advising service quality. [text from author]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30624
Updated:
2021-02-25 10:00:00
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: