Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas, profesinio tobulinimosi ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas, profesinio tobulinimosi ypatumai
Alternative Title:
Characteristics of professional development of employees at non-governmental organizations, providing services for social integration
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas, profesinio tobulinimosi ypatumus. Tyrimo objektas – nevyriausybinių organizacijų darbuotojų profesinis tobulinimasis. Darbe apžvelgiama mokslinė literatūra, analizuojami dokumentai ir kokybinio tyrimo rezultatai. Atlikus analizę teigiama, kad nevyriausybinių organizacijų darbuotojai tobulinasi įvairiais būdais – formaliai, neformaliai, savaime ir pasitelkdami įvairius metodus: mokymąsi pagal formaliojo mokymosi programas, kursus, seminarus, konferencijas, stažuotes, nuotolinio švietimo ir mentorystės programas, projektinę veiklą, diskusijas, veiklos refleksiją, mokymąsi iš patirties. Tyrimo rezultatų duomenimis, įsitraukti į nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas, veiklą darbuotojus skatina vertybinės nuostatos, karjerai svarbūs veiksniai ir savirealizacijos motyvai. Informantų nuomone, dirbant su klientais patiriamas problemas padėtų išspręsti papildomos žinios, įgytos praktiniuose mokymuose, supervizijose, mokantis bendrauti su atstovaujamomis grupėmis. Pabrėžiamas tarpdisciplininių žinių poreikis, socialinių ir verslumo kompetencijų svarba, poreikis orientuotis tarptautinėje erdvėje. Pastebima, kad didžiąją dalį žinių ir įgūdžių darbuotojai įgyja savaiminio mokymosi būdu. Prašant įvardyti alternatyvias mokymosi galimybes paaiškėjo, kad informantai daugiausia mokosi neformaliai – seminarų, mokymų, konferencijų, renginių metu.Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybinės organizacijos; Profesinis tobulinimasis; Profesinis tobulėjimas; Socialinė integracija; Non-governmental organizations; Professional development; Social integration.

ENThe article aims to reveal the characteristics of the professional improvement of the non-governmental organisation employees who provide social integration services. The subject matter of the research is the professional improvement of the employees of non-governmental organisations. The paper reviews scientific literature, analyses documents and the results of a qualitative analysis. The research led to the conclusion that the employees of non-governmental organisation improve in various ways – formally, non-formally, informally by themselves or through several methods, such as taking on formal education programmes, courses, seminars, conferences, work placements, distance learning and mentorship programmes, projects, discussions, work reflections, and education from experience. The results revealed that the factors that influence one's decision to join a non-governmental organisation and its activity are the values, as well as career and self-realisation opportunities for the employee. Informants believe that the additional knowledge gained in workshops, supervisions, and during the learning process of communication with the groups represented could help solve various problems that occur while interacting with clients. The need for interdisciplinary knowledge and ability to blend in the international market, as well as the importance of social and business competences were highlighted. It was observed that the employees gain the majority of their knowledge and skills through informal learning. When asked to provide alternative learning methods, the informants stated that they are largely non-formal – seminars, courses, conferences, events.

ISBN:
9789955129851
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54972
Updated:
2019-01-20 12:26:55
Metrics:
Views: 23
Export: