Non-formal physical education influence on development of young adolescents’ general competencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Non-formal physical education influence on development of young adolescents’ general competencies
Alternative Title:
Mokykloje vykdomo neformaliojo fizinio ugdymo vaidmuo plėtojant jaunųjų paauglių bendrąsias kompetencijas
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 297-307
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais europiniame ir nacionaliniame lygmenyse akcentuojami 2006 metų Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje (2006/962/EC) „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“ pateikti orientaciniai metmenys, apimantys aštuonis svarbiausius bendruosius gebėjimus (kompetencijas). Švietimo dokumentuose (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008; Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2005) ir ugdymo mokslo teorijoje (Girdzijauskienė, 2004; Laužackas, Teresevičienė, Stasiūnaitė, 2005; Festeu, Humberstone, 2006; Craft, 2006; Šniras, Malinauskas, 2006; Clarijs, 2008; Hargreaves, 2008; Adaškevičienė, 2008 ir kt.) taip pat aktualizuojamas bendrųjų kompetencijų ugdymas. Tyrimo tikslas: įvertinti mokykloje vykdomo neformaliojo fizinio ugdymo vaidmenį plėtojant jaunųjų paauglių bendrąsias kompetencijas. Dvejus mokslo metus (2007-2008 ir 2008-2009 m. m) buvo atliekamas pedagoginis eksperimentas. Tam kriterinės atrankos būdu pasirinktos keturios Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklos. Dviejų mokyklų mokiniai priskirti į eksperimentinę grupę, kitų dviejų – į kontrolinę. Anoniminės anketinės apklausos metodu tirti 29 eksperimentinės grupės ir 22 kontrolinės grupės jaunieji paaugliai, kurie dvejus mokslo metus nuolat dalyvavo mokyklos neformaliojo fizinio ugdymo procese.Remiantis edukologijos mokslo autorių įžvalgomis ir dokumentų analize išskirtos kompetencijos, kurias tikslinga ugdyti neformaliojo fizinio mokyklos ugdymo procese, taip pat sukurtas bendrųjų kompetencijų plėtros modelis. Jis apibrėžiamas kaip asmeninės, mokėjimo mokytis, socialinės ir pilietinės bei kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijų derinys. Kiekvieną kompetenciją pagrindžia integraliai susijusi žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma. Neformaliajame fiziniame ugdyme plėtojant eksperimentinės grupės jaunųjų paauglių bendrąsias kompetencijas vyravo į vaiką orientuotas, įvairiapusiškas turinys, o jį įgyvendinant laikytasi neformaliojo ugdymo principų ir taikomi asmenį aktyvinantys metodai, sudarantys galimybę žinias, gebėjimus ir nuostatas plėtoti integraliai. Tyrimu nustatyta, kad mokykloje vykdomas neformalusis fizinis ugdymas yra reikšmingas plėtojant jaunųjų paauglių asmeninę, mokėjimo mokytis, socialinę ir pilietinę bei kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas. Eksperimentinės grupės jaunųjų paauglių visų bendrųjų kompetencijų (asmeninės, mokėjimo mokytis, socialinės ir pilietinės bei kūrybiškumo ir iniciatyvumo) lygis buvo statistiškai reikšmingai (p <0,001) aukštesnis nei kontrolinės grupės tiriamųjų. Kontrolinės grupės jaunųjų paauglių bendrosios kompetencijos plėtotos tik iš dalies. Nustatyta, kad silpniausiai išugdyta buvo mokėjimo mokytis kompetencija, kuri šiandienos švietimo sistemoje yra labiausiai aktualizuojama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrosios kompetencijos; Neformalusis fizinis ugdymas mokykloje; Ankstyvoji paauglystė; General competencies; Non-formal physical education in school; Junior adolescence.

ENTheoretical and empirical research was aimed to create a model of general competencies that are developed in non-formal physical education programs in school; the model should have been the basis for evaluation of non-formal education influence on junior adolescents’ general competencies development. Pedagogical experiment was implemented in four Klaipėda city comprehensive schools ant lasted for two school years. Schoolchildren of 5th-6th grades from two schools were assigned to experimental group and schoolchildren from another two schools – to control group. Research results reveal, that the influence of non-formal physical education is significant on 5th-6th grades schoolchildren’ personal, learning, social and civic, creativity and initiative competencies development. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30469
Updated:
2018-12-17 13:01:24
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: