Ugdymo karjerai metodologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo karjerai metodologija
Alternative Title:
Career education methodology
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
Pages:
330 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Karjeros modelių kaita. Karjeros ir kitų svarbiausių sąvokų patikslinimas. Karjeros veiksnių ir prielaidų kaitos analizė. Organizacinės ir asmeninės karjeros modeliai — 2. Karjeros vystymo teorijų konvergencija. Karjeros vystymo konceptualizavimo problemos. Karjeros vystymo teorijų konvergencijos tikslingumas. Socialinis karjeros sąlygotumas. Psichologinių karjeros teorijų analizė. Karjeros valdymo teorijų analizė. Karjeros kompetentingumo ir jo ugdymo teorijų analizė. Karjeros vystymo teorijų reikšmė modeliuojant ugdymą karjerai — 3. Ugdymo karjeros savivaldai modeliavimas. Ugdymo karjerai modelių analizė. Teorinės ugdymo karjeros savivaldai modeliavimo prielaidos. Ugdymo karjeros savivaldai efektyvumo veiksniai — Bendrosios išvados — Literatūra — Summary — Apie autorę.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKarjera yra vienas svarbiausių asmenybės savimonės, savivertės, savigarbos, saviraiškos, socialinio statuso ir gyvenimui reikalingų pajamų šaltinių. Ji įmanoma tiktai kaip individų ir socialinių sistemų (švietimo ir darbo organizacijų) sąveikos procesas. Knygos tyrimo tikslas yra ugdymo karjerai metodologinis pagrindimas, jo mokslinio pažinimo metodų sistemos konstravimas. Pirmajame knygos skyriuje „Karjeros modelių kaita“ patikslinamos karjeros ir kitų su ja susijusių svarbiausių sąvokų sampratos, nagrinėjami karjeros kaitos veiksniai bei prielaidos ir atliekama lyginamoji organizacinės (biurokratinės, tradicinės) ir asmeninės (šiuolaikinės, kintamos) karjeros modelių analizė. Antrajame skyriuje „Karjeros vystymo teorijų konvergencija“ analizuojamos karjeros vystymo konceptualizavimo problemos, įvairių karjeros teorijų konvergencijos tikslingumas, nagrinėjami socialinio karjeros sąlygotumo, asmenybinių (subjektyviųjų) karjeros veiksnių, karjeros valdymo ir karjeros gebėjimų ugdymo modeliai, apibendrinama karjeros vystymo teorijų kaip metodologinio ugdymo karjerai pagrindo reikšmė. Trečiajame skyriuje „Ugdymo karjeros savivaldai modeliavimas“ nagrinėjamos ugdymo karjerai strategijos pasaulyje, analizuojami teoriniai ir praktiniai šios srities laimėjimai Lietuvoje. Remiantis atlikta karjeros vystymo teorijų analize, teoriškai pagrindžiamas ugdymo karjeros savivaldai modelis, nagrinėjami jo efektyvumo veiksniai. Darbas baigiamas bendrosiomis išvadomis.Reikšminiai žodžiai: Karjera; Karjeros modeliai; Karjeros savivalda; Karjeros teorijos; Karjeros vystymas; Modeliavimas; Ugdymas karjerai; Ugdymo karjerai modeliai; Veiksniai; Career development; Career models; Career theories; Careers; Factors; Modeling; Self-government for career, Career education, Career education models.

ENCareer is one of the essential sources of personal identity, self-esteem, dignity, self-expression, social status and the income necessary for living. It is possible only as a process of interaction of individuals and social systems (education and labour organisations). The aim of the study of the book is the methodological substantiation of education for career, construction of its scientific knowledge methods system. The first chapter of the book “Change of Career Models” specifies the conceptions of career and other key related notions, analyses the factors and preconditions of career change, and presents the comparative analysis of organisational (bureaucratic, traditional) and personal (contemporary, changing) career models. The second chapter “Convergence of Career Development Theories” analyses the problems of conceptualization of career development, expedience of convergence of various career theories, analyses the models of social conditionality of career, personal (subjective) factors of career, career management and development of career skills, generalises the significance of career development theories as the basis for methodological education for career. The third chapter “Modeling of Education for Career Self-Management” analyses the strategies of education for career of the world, theoretical and practical achievements in this field in Lithuania. Based on the carried out analysis of career development theories, the model of education for career self-management is theoretically substantiated and the factors of its efficiency are analysed.

ISBN:
9955585250
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46041
Updated:
2020-05-22 19:19:50
Metrics:
Views: 170
Export: