Moksleivių vertybinės orientacijos ir pasirengimas karjerai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Moksleivių vertybinės orientacijos ir pasirengimas karjerai
Alternative Title:
Learner value orientations and preparation for career
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 7, p. 98-109
Summary / Abstract:

LTMokykla suteikia ne tik tam tikras žinias ir išugdo gebėjimus. Ji ir visa mokymosi aplinka, kurioje vyksta šis žinių perdavimo ir gebėjimų ugdymo procesas, taip pat suformuoja tam tikras vertybes. Šiame straipsnyje analizuojama, kokios yra tos moksleivių vertybinės orientacijos, labiausiai susijusios su moksleivių artimiausiais planais, karjera ir mokymosi reikšme. Kitais žodžiais tariant, analizuodami moksleivių požiūrį į minėtus dalykus galime daryti prielaidas apie moksleivių karjeros projektavimą ir karjeros planus, motyvaciją ir pasirinkimą toliau siekti žinių arba papildyti darbo jėgos gretas. Be to, šiame straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo rezultatai tam tikra prasme rodo, ar moksleiviai palieka mokyklą pasirengę karjerai, ar jie turi pakankamai žinių apie tai, kas vėliau bus reikšminga siekiant karjeros ir integracijos j darbo rinką. Ne mažiau svarbu trumpai aptarti moksleivių socialines ir demografines charakteristikas bei kitus socialinius veiksnius, formuojančius moksleivių požiūrį į karjerą, ir jų vertybines orientacijas. [Iš leidinio]

ENSchool provides certain knowledge and develops skills. School and the whole learning environment, where this knowledge transmission and skill development process happens, also develop certain values. This article analyses learner value orientations, mostly related to learner nearest plans, career and importance of education. In other words, analysing learner attitude to the above mentioned issues we can make assumptions about learner career designing and career plans, motivation and choice to further seek for knowledge or join the ranks of labour force. Besides, the presented empirical research data to a certain extent show if learners leave school already prepared for their career and if they have sufficient knowledge significant in pursuit of career and integration into the labour market. It is also important to discuss learner social and demographic characteristics and other social factors that develop learner attitude to career and their value orientations. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50284
Updated:
2020-04-11 12:42:25
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: