Significance of information and communication technology competence to professional activity and career of art pedagogues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Significance of information and communication technology competence to professional activity and career of art pedagogues
Alternative Title:
Informacinių komunikacinių technologijų kompetencijos reikšmė dailės pedagogų profesinėje veikloje ir karjeroje
Keywords:
LT
Dailės pedagogai; Dailės pedagogams, informacijos ir ryšių technologijos; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Kompetencijos.
EN
Art pedagogues; Competences; Information and communication technologies.
Summary / Abstract:

LTNuolat augantis visuomenės poreikis įvairiose gyvenimo srityse naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT) suponuoja tai, jog dailės mokymas turi būti organizuojamas taikant IKT. Straipsnyje siekiama išanalizuoti dailės pedagogų IKT kompetenciją, jos reikšmę profesinėje veikloje ir karjeroje. Naudojami metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, apklausa raštu, duomenų statistinė analizė. Tyrimas buvo atliekamas 2009 metų kovo - 2010 m. balandžio mėnesiais Klaipėdos apskrities mokyklose. [...] Tyrimas atskleidė, jog dailės pedagogai, turintys žemesnę kvalifikacinę kategoriją, ar mažiau metų dirbantys pedagoginį darbą, savo IKT kompetencijas vertina palankiau. Duomenys leidžia teigti kad, kvalifikacijos ir kompetencijos negalima tapatinti. Gebėjimai ir įgūdžiai nusakomi kompetencijos terminu, o ne išduodamu pažymėjimu, kurie įrodo kvalifikaciją. Taip pat galima prielaida, kad jaunesni žmonės gali būti linkę save vertinti palankiau, o vyresni vertinti save kritiškiau. Dažniausiai dailės pedagogai IKT taiko savo kompetencijų tobulinimui ir kvalifikacijos kėlimui. Kompiuteris - dažniausiai respondentų naudojama techninė priemonė dailės pamokose ir daugiausia dailės pedagogų naudoja kompiuterinę Microsoft Word programą. Dažniausiai ugdymo procese respondentai pasitelkia kompiuterizuoto mokymo būdą naudojant multimediją. Tyrimas parodė, jog elektroniniu paštu naudojasi beveik visi apklaustieji, o pusė jų taiko bendravimo su mokiniais virtualioje erdvėje būdą. Anot pedagogų, didžiausia IKT taikymo ugdymo procese problema - priemonių ir mokomųjų programų trūkumas. [Iš leidinio]

ENThe gradually increasing social demand for information and communication technologies in various fields of life determines the fact that art education will be organised by applying information and communication technologies. The article analyses the IT competence of art teachers and its significance for their professional activities and career. The following methods are used: analysis of scientific literature and documents, written survey, and statistical data analysis. The study was performed in March 2009 – April 2010 in schools of the region of Klaipėda. The research revealed that art teachers with lower qualification category or insufficient pedagogical experience evaluate their IT competences more favourably. The received data allow claiming that competences and qualification cannot be identified. Skills and abilities are defined by the term “competence” and not by a certificate proving one’s qualification. It can also be assumed that younger people tend to evaluate themselves more favourably, whereas elder people’s self-evaluation is more critical. Usually, art teachers apply IT for further improvement of their competences and qualification. Computer are most frequently used as technical means in art lessons, and the majority of art teachers use Microsoft Word. In the education process the respondents usually apply the computerised method of teaching by using multimedia. The research showed that almost all the respondents used e-mail, whereas, half of them communicate with students in the virtual space. According to teachers, the major problem of application of IT technologies in the process of education is the shortage of means and educational programmes.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33588
Updated:
2018-12-17 13:07:36
Metrics:
Views: 7
Export: