The Opportunities to improve teachers' professional competence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Opportunities to improve teachers' professional competence
Alternative Title:
Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybės
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Pagėgiai; Šilutė; Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas: teoriniu ir empiriniu aspektais ištirti mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo galimybes Tyrimo objektas: mokytojų profesinė kompetencija. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, švietimo dokumentų analizė, anketinė apklausa, ekspertų metodas. Mokslinės literatūros analize siekta išsiaiškinti mokytojų profesinės kompetencijos sampratą, jos raiškos rodiklius; kaip švietimo dokumentuose reglamentuojama mokytojų profesinė kompetencija. Anketine apklausa bei ekspertų metodu siekta ištirti mokytojų profesinės kompetencijos, profesinio tobulėjimo kompetencijos raišką, atskleisti profesinės kompetencijos puoselėjimo galimybes. Tyrimu siekta atskleisti profesinio tobulėjimo kompetencijos raišką (mokinių socialinio ugdymo galimybių, interakcinės aplinkos ir pan. aspektais). [...] Tyrime dalyvavo 300 pedagogų: 50 vadovų ir 250 mokytojų iš Šilutės, Klaipėdos, Pagėgių Savivaldybių. [...] Apibendrinus atlikto tyrimo duomenis konstatuotina, jog mokytojai yra orientuoti į sistemingą savo profesinių kompetencijų tobulinimą. [...] Siekiant visapusiškai ugdyti mokinių socialines bei kitas kompetencijas, kurti įvairias mokymosi aplinkas, svarbu mokytojams sudaryti sąlygas: tobulinti profesinę kompetenciją (tiek darbo vietoje, tiek tęstinio profesinio mokymo institutuose); sukurti ir įdiegti savo kompetencijų įsivertinimo metodikas; skatinti (motyvuoti) juos įsivertinti turimas profesines kompetencijas edukacinių technologijų valdymo aspektu sudaryti sąlygas plėtoti mokytojų profesinio tobulėjimo kompetenciją, kuri yra reikšminga kryptingo ir sistemingo mokytojo profesinių kompetencijų tobulėjimo prielaida. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų profesinė kompetencija; Profesinio tobulinimo kompetencija; Socialinės kompetencijos ugdymas; Teacher"s professional competence; Professional improvement competence; Education of social competence.

ENTeachers and their teaching competence play an important role for the harmonious development of society and individuals. They also have a great influence on the society's changes. Therefore, in order to put the foreseen changes into practice, it is very important to improve teachers' preparation, to provide them with suitable work conditions, so that they can raise their qualification and improve professional competences. Teacher's role is changing; therefore, there are new requirements for professional knowledge, teacher's abilities and values. They give basis for students' cognitive, social, communicative competences, mathematics, etc. They also encourage students to be keen on learning, to be willing to acquire new knowledge and skills. Thus, this research tries to reveal the conception of teachers' professional improvement competence, indices of its expression and how this competence is regulated in the documents of education. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18540
Updated:
2018-12-17 12:06:04
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: