Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės : daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008.
Pages:
142 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tyrimo organizavimas ir respondentai — Sąvokos — Mokslininko kompetencijų projektavimas edukologijos doktorantūros kontekste — Aukštojo mokslo išskyrimas Europos dokumentuose — Doktorantūros studijos Lietuvoje — Mokslininko (doktoranto) kvalifikacija ir jos turinys — Kompetencijos sąvokos raidos etapai — Edukologijos mokslo daktarų apgintų disertacijų empirinis tyrimas — Edukologijos mokslo daktarų apgintų disertacijų empirinio tyrimo organizavimas —Edukologijos daktaro disertacijose nagrinėjama problematika — Disertacijose naudojami tyrimo ir duomenų apdorojimo metodai — Edukologijos daktaro kvalifikacijos aprašo struktūra — Edukologijos krypties doktorantų pasirengimas moksliniams tyrimams — Edukologijos doktorantų anketinės apklausos metodika ir organizavimas: Pirmosios anketinės apklausos respondentai; Antrosios anketinės apklausos respondentai; Trečiosios anketinės apklausos respondentai — Pirmosios anketinės edukologijos doktorantų apklausos rezultatai — Antrosios anketinės edukologijos doktorantų apklausos rezultatai — Trečiosios anketinės doktorantų apklausos rezultatai: Pirmojoje ir antrojoje apklausose dalyvavusių doktorantų požiūrio kaita; Pirmojoje ir trečiojoje apklausose dalyvavusių doktorantų požiūrio kalta; Antrojoje ir trečiojoje apklausose dalyvavusių doktorantų požiūrio kaita — Trijose apklausose dalyvavusių doktorantų požiūrio kaita — Kompetencijų pasiekimo lygio edukologijos doktorantų anketinė apklausa — Edukologijos doktorantų anketinės apklausos rezultatai — Edukologijos krypties doktorantų pakartotinės apklausos rezultatai — Išvados ir rekomendacijos — Literatūra — Priedai.
Summary / Abstract:

LTIntegruojantis į europines struktūras vis dažniau kalbama apie aukštos kvalifikacijos specialistus, tačiau doktorantūros tikslų ir rezultatų aptarimas vyksta vangiai ir epizodiškai, pasigendama bendro dokumento, apibrėžiančio mokslininkų rengimą. Šioje mokslo studijoje pristatomas tyrimas, atliktas Vytauto Didžiojo universitete 2005-2007 m. vykdant projektą „Tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“. Leidinyje apibrėžiamos mokslininko ugdymui reikalingos kompetencijos, nagrinėjamos edukologijos daktaro kompetencijos, edukologijos doktorantų pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus, remiantis kvalifikacijos rengimo modeliais apibrėžiamas edukologijos daktaro kvalifikacijos aprašas, vertinamas edukologijos doktorantų kompetencijų kitimas studijų metu. Dokumentų, mokslinės literatūros analizė bei atlikta situacijos analizė leido formuoti edukologijos daktaro kvalifikacijų aprašą, kurio pagrindu buvo organizuoti empiriniai tyrimai. Tyrimuose dalyvavo 9 ekspertai ir 152 edukologijos krypties doktorantai. Apibendrinus tyrimo rezultatus, nustatyta, kad labiausiai pasiektas edukologijos krypties doktorantų gebėjimas analizuoti savo mokslinę ir akademinę veiklą bei kvalifikaciją, vertinti ir nuolatos tobulinti savo asmenines savybes, atpažinti galimas savo karjeros galimybes mokslo pasaulyje ir modeliuoti asmeninę karjerą. Skirtingų kompetencijų pasiekimų lygis nėra vienodas, studijų metu kompetencijų lygis kyla. Remiantis tyrimo rezultatais, formuluojamos rekomendacijos edukologijos daktarus rengiančioms institucijoms, LR Švietimo ir mokslo ministerijai.Reikšminiai žodžiai: Daktaro disertacija; Daktaro kompetencijos; Doktorantūros studijos; Edukologijos doktorantūros studijų plėtros gairės; Edukologijos mokslas; Mokslinė studija; Competencies of a doctor; Doctoral dissertation; Doctoral studies; Educational science; Guidelines for developing doctoral sudies in education; Science study.

ENIntegration into European structures is more often accompanied by talks about highly qualified specialists; however, the discussion of the aims and outcomes of doctoral studies is slow and episodic, and there is lack of a common document defining the preparation of researchers. This scientific study presents a research carried out in Vytautas Magnus University in 2005–2007 while implementing a project “Establishment of Interuniversity Consortium of Doctoral Studies in Education”. The publication defines the competencies necessary for the training of a researcher, analyses the competencies of a Doctor in Education, preparation of doctoral students of education to conduct research; defines the Qualification Portfolio for Doctors in Education Science; and evaluates the change of the competencies of doctoral students of education during studies. The analysis of documents and scientific literature and the case study enabled forming the Qualification Portfolio for Doctors in Education Science, on the basis whereof the empirical research was organised. It included 9 experts and 152 doctoral students of education. The results of the research showed that doctoral students of education best developed the ability to analyse their scientific and academic activities and qualifications, evaluate and constantly improve their personal qualities, recognise their potential career opportunities in the scientific world and model their personal careers. The level of achievement of different competencies is not equal, it rises in the course of studies. Based on the research results, the study formulates recommendations for the institutions that prepare Doctors in Education Science as well as to the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania.

ISBN:
9789955123248
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20566
Updated:
2020-11-16 18:22:10
Metrics:
Views: 27
Export: