Determining managerial competencies of management professionals : business companies managers’ approach in Western Lithuania region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Determining managerial competencies of management professionals: business companies managers’ approach in Western Lithuania region
Alternative Title:
Vadybos specialistų vadybinių kompetencijų nustatymas: Vakarų Lietuvos regiono verslo įmonių vadovų požiūris
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2011, Nr. 60, p. 29-43
Keywords:
LT
Kompetencijos; Gebėjimai; Vadybinės kompetencijos.
EN
Competencies; Abilities; Managerial competencies.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėms verslo įmonėms reikalingi vadybos specialistai turintys vadybines kompetencijas, leidžiančias darbuotojui sėkmingai dirbti kintančioje verslo ir ekonominėje aplinkoje. Deja, vadybos literatūroje vis dar pasigendama tokio vadybinių kompetencijų sąrašo. Todėl straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – įvardinti ir apibūdinti vadybines kompetencijas bei jų atskiras dedamąsias, pasitelkiant verslo įmonių vadovų požiūrį. Tyrimo uždaviniai: 1) remiantis moksline literatūra išskirti ir apibūdinti vadybines kompetencijas; 2) išsiaiškinti verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas, pateikiant jų vertinimui literatūros analizės pagalba sudarytą vadybinių kompetencijų sąrašą. Tyrimo metodologija remiasi teoriniais vadybinių kompetencijų modeliais, kurie plačiai taikomi inovatyviose užsienio kompanijose, bei mokslinėje literatūroje išskiriamomis tokiomis vadybinėmis kompetencijomis: profesinės (žinių ir mokėjimų raiška), socialinės (socialinio elgesio efektyvumas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių) ir asmeninės (savęs įvertinimo įgūdžių ir asmeninių savybių derinys). Tyrimo metu buvo naudojamas struktūrizuotas klausimynas, derinant kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodus. Sudarant klausimyną, panaudoti 3 instrumentai: ESCI-U SAQ (angl. Emotional and Social Competency Inventory, Self Assesment Questionnaire, Goleman, Boyatzis, 2007), PLUM kompetencijų modelis, M. Woodcocko ir D. Francis (1982) parengtas žodinis testas, skirtas vadybinių kompetencijų poreikio nustatymui. Tyrimo rezultatai atskleidė verslo įmonių vadovų požiūrį į vadybos specialistų vadybines kompetencijas. Iš 59 vadybinių kompetencijų sąrašo ekspertai nustatė ir priskyrė svarbiausioms 17 vadybinių kompetencijų.Profesinių kompetencijų kategorijoje minimos tokios kompetencijos: konfliktų valdymas, informacijos rinkimas, analitinis mąstymas, laiko valdymas, mokymasis iš savo ir kitų patirties, rezultatų siekimas, komunikavimas. Socialinių kompetencijų kategorijoje išskiriamos šios svarbiausios kompetencijos: kvalifikacija, orientacija į klientą, sąžiningumas, įtikinantis bendravimas, atsakingumas. Asmeninių kompetencijų sąraše minimos šios ekspertų manymu svarbiausios kompetencijos: etikos svarbos supratimas versle, pasitikėjimas savimi (gebėjimas pasitikėti aplinkiniais ir savo atliekamu darbu), pasitikėjimas savimi (tiesiog savitvarda), klausymo įgūdžiai, nuolatinis savo asmenybės ugdymas. Tyrimas parodė, kad skiriasi ekspertų nuomonė siekiant suvokti vadybinių kompetencijų sampratas. Ryškiai išsiskyrė ekspertų nuomonės dėl tokių vadybinių kompetencijų sampratos kaip: konfliktų valdymas, laiko valdymas, rezultatų siekimas, įtikinantis bendravimas, atsakingumas. Ekspertų nuomonių skirtingumą daugiausiai lėmė teorinių žinių turėjimas, ekspertų darbo patirtis bei įmonių veiklos specifiškumas. Tokie apklausos rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvoje nėra tradicijos žinoti ir naudoti vieningus vadybinius terminus. Gauti tyrimo rezultatai taip pat leidžia formuluoti ir pagrįsti esmines prielaidas apie darbo rinkos lūkesčius, nustatyti verslo vadybos specialistams reikalingus įgūdžius, žinias, sugrupuoti kompetencijas nuo pačių reikalingiausių iki mažiausiai reikalingų priklausomai nuo valdymo lygio. Tokio tyrimo rezultatai pirmiausia suteikia naudingos informacijos universitetams ir aukštosioms mokykloms, rengiančioms vadybos specialistus, bei verslo įmonių vadovams, centrams, užsiimantiems vadybos specialistų kvalifikacijos kėlimu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issues of defining managerial competencies. Having analyzed research literature, competencies were classified by the models of managerial competencies into three blocks: professional (application of knowledge and skills), social (effectiveness of social behaviour, ability to adapt to changes) and personal (combination of self-assessment skills and personal traits). Evaluation of these competencies has been made on a basis of the survey of Western Lithuania region business companies’ managers thereby defining the key managerial competencies (as perceived by the managers) of a management professional. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37561
Updated:
2018-12-17 13:12:04
Metrics:
Views: 19    Downloads: 13
Export: