Problems and possibilities of youth integration to labour market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems and possibilities of youth integration to labour market
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 343-349
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Darbo rinka; Integracija; Karjeros planavimas; youth; Labour market; Integration; Career designing.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Integracija / Integration; Jaunimas / Youth; Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos jaunimo integracijos į darbo rinką galimybės ir problemos. Pastebima, kad darbo rinkos ekonomikoje svarbus vaidmuo tenka jaunimui, kurie gali būti įvardijami, kaip ateities bendruomenės garantija. Jaunimo integracija į darbo rinką lemia šalies ūkio, ekonomikos augimą ir stabilumą. Pagrindinis straipsnio tikslas – atskleisti jaunimo integracijos į darbo rinką problemas ir pateikti karjeros valdymo ir planavimo galimybes integruojantis į darbo rinką. Tyrimo metodika apima karjeros valdymo analizės mokslinius tyrimus, esminių veiksnių renkantis darbą ir planuojant karjerą išskyrimą. Tyrimo metu esminis dėmesys skiriamas jaunimo problemoms integruojantis į darbo rinką identifikuoti. Taip pat supažindinama su empirinių tyrimų rezultatais, kur atskleidžiami jaunimo karjeros planavimo veiksniai bei pateikiamas jaunimo integracijos į darbo rinką modelis. Tyrimo metu nustatyta, kad siekiant plėtoti darbo jėgos pasiūlą ir jos atitikimą strateginėms šalies veiklos kryptims būtina užtikrinti glaudų ryšį tarp švietimo ir visos ekonomikos vystymosi. Pabrėžiama, kad jaunimo integracijos į darbo rinką sistema turi būti labai lanksti ir universali. Turi būti remiamas jaunimo profesinis mokymas. Tuo tikslu ypač svarbu plėtoti ir didinti jaunimo profesinį informavimą, orientavimą bei konsultavimą ir vykdyti apmokymą bei darbo motyvaciją. Straipsnyje pateikti tyrimo rezultatai yra susiję su jaunimo integracijos į darbo rinką probleminiais veiksniais, nustatant paklausą ir galimybes.

ENThe article discusses possibilities of youth integration into labor market and problems. It was noticed, that youth pays an important role in labor market economy, and it can be named as a warrant of future community. Youth integration into labor market conditions national economy, its growth and stability. The main purpose of the article is to reveal problems of youth integration into labor market, to present possibilities of career management and planning integrating into labor market. The research technique involves scientific study of career management analysis, segregation of essential factors when choosing work and planning career. The main attention is paid to identify youth problems during integration into labor market. The research presents the results of empiric study, which shows planning factors of youth career and presents a model of youth integration into labor market. During the research it was detected, that it is necessary to ensure close contact between education and development of the whole economy in order to develop labor force supply and its equivalent to strategic directions of country’ activity. It is stressed, that the system of youth integration into labor market must be flexible and universal. Vocational teaching must be supported. It is very important to develop and to increase professional youth briefing, orientation and consulting; provide training and work motivation. The study results presented in the article are related to problem factors defining supply and possibilities of youth integration into labor market.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26963
Updated:
2018-12-17 12:45:15
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: