Profesinio mokymo modulio sandara : požymiai ir savybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio mokymo modulio sandara: požymiai ir savybės
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2011, Nr. 20, p. 26-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Modulinis mokymas; Modulio požymiai; Modulio savybės; Modulis; Modular training; Module; Module features; Module indicators.
Keywords:
LT
Modulinis mokymas; Modulio požymiai; Modulio savybės; Modulis.
EN
Modular training; Module features; Module indicators; Module.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu siekiama atskleisti profesinio mokymo modulio savybes ir požymius. Atlikta mokslinių šaltinių analizė leidžia susisteminti modulio konstrukcines savybes išskiriant modulio požymius ir savybes. Lietuvoje ir Europoje modulinis mokymas minimas normatyviniuose dokumentuose, tačiau pasigendama mokslinių darbų, apibūdinančių modulio (kaip profesinio mokymo programos sudėtinės dalies) savybes, kurios apibūdintų pagrindinius modulio konstrukcijos reikalavimus. Siekiant išskirti modulio savybes ir požymius, buvo atlikta išsami mokslinių šaltinių analizė. Išskirti keturi modulio požymio lygmenys: kvalifikacinis, programos, kompetencinis ir episteminis. Kvalifikaciniame lygmenyje modulis nurodo kvalifikacijos dalį, programos lygmenyje pasireiškia kaip programos sudedamoji dalis ar architektūrinės mokymo programos kompozicinė dalis. Kompetencinis lygmuo nurodo klasterinės kompetencijos dalies sąsajas su kvalifikacija. Episteminis lygmuo atskleidžia modulio „kitoniškumą“. Išskirtos keturios modulio savybių kategorijos: architektūrinė, sinapsistinė, klasterinė ir kompleksinė. Architektūrinių savybių kategorija apibūdina nuoseklumą, funkcionalumą, lankstumą, aiškumą, logiškumą, schematiškumą. Sinapsistinių savybių kategorija apibrėžia produktyvumą, dinamiškumą, visapusiškumą. Klasterinių savybių kategorija apibrėžia fragmentiškumą, selektyvumą, autonomiškumą. Kompleksinės savybės pasireiškia per integruotumą, įvairiapusiškumą, kumuliatyvumą. [Iš leidinio]

ENArticle aims to reflect the training module indicators, module features. The work carried out contained the scientific analysis of the sources, defining of the module structure features, distinguishing features of the module indicators and the module features. In Lithuania and Europe the modular training is referred to in the normative documents, but there is a lack of scientific publications describing the properties of modules (such as vocational training programme component), which are defined as the basic requirements in the module construction. In order to identify the indicators and features, the module issues underwent a thorough scientific analysis of the sources. Four levels of the module indicators were distinguished (qualification level, programme level, competence level, epistemic level). At the qualification level module indicates part of qualification; at the experience level of the programme it is a component of the programme architectural composition of the training program. At the competence level it indicates at the interface of cluster points with qualification. The epistemic level reflects the module's "being different". There were four categories of module features defined, namely architectural, synapsistic, cluster, and complex. The architectural category of module features describes the consistency, functionality, flexibility, clarity, logics, and diagrammatic properties. The synapsistic characteristics define the category of productivity, dynamism, versatility features. The cluster properties of the category are described by fragmentation, selectivity, self-sufficiency. The complex features occur via integrity, versatility, cumulating. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34799
Updated:
2018-12-17 13:09:01
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: