Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompetencijų vertinimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi
Alternative Title:
Assessment of competencies in non-formal and informal learning
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
224 p
Contents:
Įvadas — Mokymosi visą gyvenimą iššūkiai — Mokymosi visą gyvenimą modeliai — Mokymosi visą gyvenimą pavojai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi charakteristikos — Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi sąsajos — Mokymosi kontekstualumas — Profesinis tobulinimasis — Mokymasis darbo vietoje — Mokymasis bendruomenėje — Kompetencijų raiškos tipai — Mokymosi pasiekimų metodologija — Mokymosi pasiekimų samprata ir klasifikavimas — Žinios ir gebėjimai kaip mokymosi pasiekimai — Kompetencija ir kvalifikacija bei jų sampratos interpretacija — Bendrųjų kompetencijų (gebėjimų) koncepcijos — Profesinių kvalifikacijų lygmenys — Mokymosi pasiekimų vertinimo teorinės ir politinės dimensijos — Vertinimas formaliajame ir neformaliajame švietime — Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo socialinė vertė — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo gairės Europos švietimo politiniuose dokumentuose — Bendrieji neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo principai — Europos aplankas — Europos šalyse vykstančių procesų tendencijos — Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodai — Pokalbis — Mokymosi pasiekimų aplankas — Testavimas — Praktinių gebėjimų vertinimas darbo vietoje — Stebėjimas — Savianalizė ir refleksija — Kompetencijų vertinimo modeliavimas neformaliajame ir savaiminiame mokymesi — Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo teisinis pagrindas —Standartizacija: kompetencijos ir standartai — Socialinė partnerystė: dalijimasis atsakomybe — Konsultantai ir vertintojai — Kompetencijų vertinimo metodika — Vertinimo formalizavimas ir oficialus pripažinimas — Vertinimas ir pripažinimas kitose mokymosi lygiuose ir aplinkose — Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo nauda — Lietuvos situacija ir sistemos plėtra — Kompetencijų vertinimo galimybės darbdavių požiūriu — Kompetencijų vertinimo galimybės profesinio rengimo institucijose — Kompetencijų vertinimo problemos ir sistemos poreikis — Mažmeninės prekybos komersanto (MPK) kompetencijų vertinimas. Atvejo studija — Tyrimo dalyvių imtis ir charakteristika — Tyrimo etapai — Pasirengimas MPK kompetencijų vertinimui — MPK kompetencijų vertinimo proceso analizė — Konsultavimas — MPK mokymosi pasiekimų aplanko rengimas — MPK mokymosi pasiekimų aplankų ir pokalbio analizė — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama asmens mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, vertinimo ir atitinkamo pripažinimo problematika. Analizuojamos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimo Lietuvoje galimybės ir sunkumai, išskiriami pagrindiniai sistemos elementai, aprašoma užsienio šalių patirtis šioje srityje. Pristatoma neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo atvejo studija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Mokymosi pasiekimų metodologija; Kompetencijų vertinimo teorinės ir politinės dimensijos; Neformalusis ir savaiminis mokymasis; Kompetencijų vertinimo modeliavimas; Lietuvos situacija.

ENThe monograph addresses the topic of assessment and respective recognition of the learning achievements acquired by the individual in different learning environments. The monograph analyses opportunities and challenges of creating the system for the assessment and recognition of achievements of non-formal and informal learning in Lithuania, identifies the basic elements of the system and describes the experience of foreign countries in this area. It presents a case study of the assessment of achievements of non-formal and informal learning.

ISBN:
9955120754
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43
Updated:
2020-09-15 10:24:54
Metrics:
Views: 235
Export: