Darbas ir mokymasis : darbo pasaulio ir švietimo sąveikos pobūdžio kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Darbas ir mokymasis: darbo pasaulio ir švietimo sąveikos pobūdžio kaita
Alternative Title:
Work and learning: the changing nature of the world of work and education interaction
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 6, p. 38-51
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu formalus mokymasis nepatenkina darbo rinkos poreikių, kuriuos jai kelia globalizacija, sparti technologijų raida ir socialinė bei ekonominė kaita. Neformalusis savaiminis mokymasis vertinamas kaip viena iš savalaikių ir pagrindinių priemonių tokioms problemoms spręsti kaip teorijos ir praktikos atotrūkis, organizacijų gebėjimas greitai ir efektyviai prisitaikyti prie nuolatinės sparčios kaitos, pusiausvyros palaikymas tarp darbo rinkos pasiūlos ir paklausos, individo augimas, saviraiška ir išlikimas darbo rinkoje. Taigi kokybiškas neformalusis savaiminis mokymasis skatina bendrąekonominę šalies plėtrą ekstensyvios kaitos sąlygomis. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti socialinių mokslų srityse prieinamą mokslinę literatūrą apie darbo pasaulio ir švietimo sąveiką, įvertinti esamą situaciją Lietuvoje, remiantis atliktais Kauno miesto keleivinio transporto sektoriaus ir kitais empiriniais tyrimais ir numatyti tolesnės raidos tendencijas. Atlikus mokslinės literatūros analizę ir remiantis atliktais empiriniais tyrimais formuluojamos šios pagrindinės išvados: darbo pasaulio ir švietimo sąveikos plėtros poreikį diktuoja politiniai ir ekonominiai veiksniai; daugelis Lietuvos organizacijų nėra pasirengusios spręsti joms keliamus mokymo/mokymosi plėtros reikalavimus; mokymo/ mokymosi organizacijoje sėkmė priklauso nuo organizacijos ir individo veiksnių. [Iš leidinio]

ENToday formal learning cannot satisfy the goals of labour market that are formulated by such factors as globalisation, rapid technological development and social economical changes. Non-formal and informal learning are valued as one of the timely and major measures in solving such problems as reducing the gap between theory and practice, increasing the capacity of organisations to rapidly and efficiently adapt to constant and rapid changes, maintaining the balance between labour market supply and demand, growth of an individual, self-realisation and survival in the labour market. Hereby, qualitative non-formal and informal learning enhance general economical development of the country under extensive change conditions. The purpose of this article is to analyse the available literature resources in the field of Social Sciences with regard to the interaction between the world of work and education, evaluate the current situation in Lithuania on the basis of the empirical research carried out in public transport sector of Kaunas city and foresee further developmental tendencies. Having carried out the analysis of the scientific literature and on the basis of the empirical research, the following main conclusions are formulated: the need for the interaction between the world of work and education is dictated by political and economical factors; the majority of Lithuanian organisations are not ready for accepting the teaching-learning development challenges; the success of teaching-learning in the organisation depends on organisational and individual factors. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50291
Updated:
2020-04-11 13:03:19
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: