Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuotolinio mokymo(si) taikymo galimybės tęstinio profesinio mokymo plėtrai skatinti
Alternative Title:
Possibilities to apply e-learning to support the development of continuous and vocational training
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.
Pages:
131 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Sąvokų žodynėlis — Nuotolinio mokymo(si) situacija, atsižvelgiant į suaugusiųjų mokymo(si) ypatumus, organizacijų poreikius, nuotolinio mokymo(si) strateginę plėtrą ir sukauptą patirtį — Mokymosi perspektyva kultūros kaitos procese — Nuotolinis suaugusiųjų mokymas(is) visą gyvenimą trunkančio mokymosi kontekste — Mokymo(si) poreikiai organizacijose — Nuotolinio mokymo(si) strateginė plėtra ir sukaupta patirtis — Nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinio kokybės aspektai — Nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinio planavimo ir organizavimo dėsningumai — Kokybės vertinimas — Nuotolinio mokymo(si) turinio kokybės vertinimo aspektai: Besimokančiųjų poreikiai; Mokymosi tikslai; Mokymo(si) organizavimo būdai; Mokymosi pasiekimų vertinimas; Mokymo(si) turinio realizavimas technologinėmis priemonėmis — Dėstytojų ir nuotoliniu būdu besimokančiųjų nuomonės tyrimas — Tyrimo organizavimas — Tyrimo apribojimai — Respondentai: Dėstytojai; Besimokantieji — Nuotolinio mokymo(si) elementų taikymo galimybės tęstiniam ir profesiniam mokymui organizuoti — Dėstytojų požiūris į nuotolinio mokymo taikymą mokymo(si) procese — Besimokančiųjų požiūris j nuotolinio mokymo(si) elementų taikymą tęstiniam ir profesiniam mokymui organizuoti — Dėstytojų ir besimokančiųjų nuomonės apie nuotolinį mokymąsi panašumai ir skirtumai — Rekomendacijos — Summary of the study — Išvados — Literatūra — 1 priedas. Anketa dėstytojui — 2 priedas. Anketa besimokančiajam.
Keywords:
LT
Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning; Pedagogai / Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas sukuria puikias sąlygas savo ištekliais skatinti tęstinio profesinio rengimo nuotoliniu būdu plėtrą Lietuvoje. Tačiau, vykdant tęstinį profesinį rengimą, ištekliai naudojami nepakankamai ir pažanga šioje srityje yra gana lėta. Mokslo studijoje aprašomo tyrimo metu analizuojami nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinio planavimo ir organizavimo dėsningumai, mokymo(si) turinio kokybės vertinimo aspektai, nagrinėjama, kaip nuotolinio mokymo(si) elementai taikomi tęstiniame profesiniame rengime. Empiriniam tyrimui atlikti buvo apklausiami nuotoliniu būdu dirbantys dėstytojai ir nuotoliniu būdu besimokantys studentai. Internete pateiktą anketą užpildė 156 dėstytojai ir 288 studentai. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad dėstytojai, kuratoriai, administratoriai, vadovai bei konsultantai yra tinkamai pasirengę planuoti ir organizuoti nuotolinio tęstinio profesinio mokymo(si) turinį, teikia paramą besimokantiems prieš prasidedant mokymo(si) procesui, jo metu ir po jo. Nuotolinio mokymo(si) elementai taikomi naudojant tradicinio mokymo paradigmą, jie dažniau taikomi švietimo institucijose, rečiau - verslo įmonėse, profesinio mokymo institucijose. Besimokantieji, kurie dirba ar mokosi švietimo institucijose, dažniau teigiamai vertino situaciją, kad nuotolinio mokymo(si) elementų panaudojimas skatintų mokytis nuotoliniu būdu. Remiantis tyrimo rezultatais, pateikiamos rekomendacijos, kaip plėtoti nuotolinio mokymo(si) elementų pritaikomumą profesiniam ir tęstiniam rengimui.Reikšminiai žodžiai: Dėstytojai; E-mokymosi strategijos; Kokybė; Mokymasis visą gyvenimą; Nuotolinis mokymas(is); Profesinio mokymo(si) turinys; Profesinis rengimas ir tobulinimas; Suaugusiųjų mokymas(is); Tęstinis mokymas(is); Adult teaching/training; Continuing education/teaching; Distance learning/teaching; E-learning strategy; Lecturers; Lifelong learning; Quality; Training cuuriculum; Vocational education and training.

ENThe Lithuanian Distance and E-learning Network provides perfect conditions for encouragement of the development of continuous distance vocational training with own resources. However, when implementing the continuous vocational training, resources are not used to the full extent and the progress in this field is rather slow. In the course of the research described in the scientific work, consistent patterns of content planning and organisation of continuous distance vocational learning and training, aspects of assessment of content quality of learning and training are analysed, and the way elements of learning and training are applied in continuous vocational training is discussed. Teachers and students of distance training were questioned for the purposes of the implementation of the empirical research. 156 teachers and 288 students completed the questionnaire on the Internet. The analysis of the obtained data revealed that teachers, curators, administrators, managers and consultants are properly prepared for planning and organising the content of continuous distance vocational learning and training. They provide students with their support when the training process begins, during the process and after it is accomplished. Elements of distance learning and training are applied by using the paradigm of traditional training. They are usually applied in educational institutions, rarely – in business enterprises, vocational training institutions. Students, who work or study in education institutions, usually evaluate positively the idea of using elements of distance learning and training in order to encourage distance learning. Based on the results of the research, recommendations on application of elements of distance learning and training for vocational and continuous training are provided.

ISBN:
9789955124061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20600
Updated:
2020-11-27 19:31:43
Metrics:
Views: 81
Export: