Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui
Alternative Title:
Compliance of vocational teachers with the skill standard for vocational teacher
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 18, p. 121-131
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ugdymo turinio sklaida; Didaktinis semiotinis kvadratas.; School curricullum dispersion; Didactic semiotic square.
Keywords:
LT
Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
EN
Didactic semiotic square.; School curricullum dispersion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas profesijos mokytojų požiūris į svarbiausių veiklos sričių, teikiamų profesijos mokytojo standarte (asmenybinio ugdymosi, mokymo modulio planavimo, mokymo ir tobulinimo, profesinio rengimo programos projektavimo, mokyklos ir švietimo sistemos plėtojimo), kompetencijas trimis atžvilgiais: a) bendru jų svarbumo pripažinimu, b) asmeniniu santykiu, reiškiamu noru jas tobulinti, ir c) kvalifikacijos kėlimo sistemos teikiamos pagalbos įvertinimu. Atliktas empirinis tyrimas, kurio metu 66 profesijos mokytojų buvo prašoma įvertinti gebėjimus, atitinkančius profesijos mokytojo rengimo standartą (pildant uždarų pasirinkimų anketą). Atskirai prašyta nurodyti, kokius gebėjimus šie mokytojai norėtų tobulinti ir kuriems gebėjimams tobulinti skiriama pakankamai dėmesio kvalifikacijos kėlimo sistemoje. Rezultatai atskleidė, kad pedagogai palankiausiai vertina bendro pobūdžio asmenybinio ugdymosi ir informacinių technologijų naudojimo kompetencijas, o žemiausiai -didžiausią asmenybės brandą rodančius parametrus. Mokymo modulio planavimo, mokymo ir tobulinimo kompetencijos vertinamos panašiai: šiek tiek mažiau respondentų jas mano esant labai svarbias, bet daugiau nurodo esant svarbias. Mokyklos ir švietimo sistemos plėtojimo kompetencijos pagal profesijos mokytojo standarto atitiktį yra trečioje vietoje. Profesinio rengimo programos projektavimo kompetencijos mažiausiai atitinka profesijos mokytojo standartą. Kvalifikacijos tobulinimo sistemos skiriamas dėmesys kvalifikacijoms tobulinti tenkina tik 42,4 proc. profesijos mokytojų. Straipsnyje išryškinami veiksniai, darantys didžiausią poveikį norui savarankiškai tobulinti savo gebėjimus.

ENThe article analyzes vocational schools’ view of competences in the most important areas, presented in the standard for vocational teachers (personal nurturing, training module planning, training and development, designing of training programmes and development of schools and the educational system) in three aspects: a) overall recognition of their importance, b) personal relation, expressed in the wish to improve them, and c) evaluation of the aid, provided by the qualification development system. The empirical study was performed, during which 66 teachers were asked to evaluate the skills, complying with the vocational teachers’ preparation standard (by filling in a questionnaire of closed choices). The respondents were also asked to separately state the skills they wished to develop and the skills, to development of which sufficient attention is dedicated by the qualification development system. The results revealed that the teachers most favourably view the personal development and IT use competences of a common character and the parameters, showing the biggest maturity of a person are evaluated the lowest. The training module planning, training and development competences are viewed similarly: a smaller number of respondents consider them very important, most indicate them as just important. The competences of development of schools and the educational system, according to the conformity to the vocational teachers’ standard, take the third position. The competences of designing of the vocational training programme are least compliant with the vocational teachers’ standard. The attention, dedicated by the qualification development system to development of qualifications satisfies only 42.4 per cent of teachers. The article highlights the factors, having the biggest influence on the wish to develop skills independently.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16219
Updated:
2018-12-17 12:01:21
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: