Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas
Alternative Title:
Conflict contours: context of educational reality
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
190 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Konfliktai ir jų kontūrai ugdymo realybės lygmenų kontekste — Institucinis ugdymo realybės lygmuo - konfliktų mokykloje aptartis — Konfliktų mokykloje valdymo keliai ir klystkeliai — Mokyklos kultūra: įtampos laukų kontekstas — Organizacijos kultūros sampratos aptartis — Organizacijos kultūros lygių ir mokinių socializacijos sąsajų bendrojo lavinimo mokykloje įžvalga — Bendrojo lavinimo mokyklos kultūros ir mokinių socializacijos sąsajų bei kolegijos kultūros ir studentų socializacijos, kolegijos kultūros edukacinio stimuliavimo aspektu tyrimo atvejų studijos: Gimnazijos kultūros ir mokinių socializacijos bendrojo lavinimo mokykloje atvejo studija; N kolegijos kultūros ir studentų socializacijos sąsajos (atvejo studija); Organizacijos kultūros tyrimas edukacinio stimuliavimo aspektu N kolegijos kontekste (atvejo studija) — Švietimo organizacijos kaip permainų lyderio eskizas — Galutinės išvados — Santrauka — Literatūra — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama penkių ugdymo realybės lygmenų (societarinio, sisteminio, institucinio, interpersonalinio ir intrapersonalinio) sąveikaujanti sistema įtampos laukų kontūrų brėžimo aspektu. Siekiant pateikti įtampos laukų kontūrų brėžimo ugdymo realybės sistemoje įžvalgą, atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų analizė bei atvejų studijos. Pirmoje monografijos dalyje gilinamasi į konfliktų sampratą, klasifikaciją. Pateikiamos dvi konfliktų kilties bendrojo lavinimo mokykloje atvejų studijos. Viena, orientuojantis į institucinį ugdymo realybės lygmenį, sutelkta į socialinius konfliktus, kitos dėmesio centre – pedagoginiai konfliktai interpersonaliniame ugdymo realybės lygmenyje. Antroje dalyje susitelkiama į institucijos kultūrą kaip vieną iš institucijos fenomenų, integruojančių įvairius ugdymo realybės lygmenis bei sąveikaujančių su ugdymo veikėjais. Kolegijos ir gimnazijų atvejų studijose paryškinamas mokinių bei studentų socializacijos institucijoje bei organizacijos kultūros sąsajų aspektas kaip reikšmingas institucijos misijos įgyvendinimo reiškinys. Atkreipiamas dėmesys ir į organizacijos kultūros nagrinėjimą edukacinio stimuliavimo požiūriu. Konfliktų ugdymo realybėje kontūrų brėžimas sudaro prielaidas ir organizacijos kaip sistemos subalansuotos plėtros strategijos paieškai. Trečioje dalyje išryškinamas švietimo organizacijos kaip permainų lyderio eskizas. Monografija orientuota į naujų tyrimų erdvių pagavą ir pajautą tarpdisciplininiame junginyje, orientuojantis į ugdymo realybės kaip integralios atskirų lygmenų sistemos tobulinimą.Reikšminiai žodžiai: Institucija; Konfliktai; Kontekstas; Organizacijos kultūra; Ugdymo realybė; Ugdymo relybė; Conflicts; Context; Educational reality; Institution; Organizational culture; Relity of education.

ENThe monograph analyses the cohesive system of the five levels of educational reality (societal, systemic, institutional, interpersonal and intrapersonal) from the point of view of drawing the contour lines of stress fields. Seeking to give an insight into the drawing of contour lines of stress fields in the system of educational reality, an analysis of scientific literature and documents as well as case studies were conducted. The first part of the monograph explores the notion and classification of conflicts. It presents two case studies on the origins of conflicts in a general education school. One focuses on social conflicts, while orientating to the institutional level of educational reality, whereas the other is focused on pedagogical conflicts at the interpersonal level. The second part explores institutional culture as one of the phenomena of an institution, which integrates various levels of educational reality and interacts with the participants of the educational process. The case studies of the college and high schools highlight the aspect of connections between students’ and pupils’ socialisation in the institution and organisational culture as a significant phenomenon of the implementation of the institution’s mission. Drawing the contour lines of conflicts in educational reality preconditions the search for a strategy of sustainable development of an organisation as a system. The third part draws a sketch of an educational organisation as the leader of changes. The monograph is oriented to the comprehension and sense of new research scope in an interdisciplinary combination, focusing on the improvement of educational reality as an integral system of separate levels.

ISBN:
9955200944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16149
Updated:
2021-01-13 21:00:44
Metrics:
Views: 92
Export: