Socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo veiklos funkcijos ir kompetencijos : teorinės prielaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo veiklos funkcijos ir kompetencijos: teorinės prielaidos
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 8 (19), p. 35-47, 107-120
Keywords:
LT
Kompetencija; Socialinis pedagogas; Profesinis orientavimas; Profesijos patarėjas; švietimo administravimas; Profesinis ugdymas; Profesijos mokytojas; Lojalumas; švietimo organizacija..
EN
Competencies; Social educator; Vocational counselling; Career counsellor; Vocational training; Career guidance; Social educationalist; Administration of education; Loyalty; Occupation teachers; Educational organization..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo veiklos funkcijos bei kompetencijos, jų teorinės prielaidos. [...] Socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo veiklos funkcijos ir kompetencijos Lietuvos mokslininkų nėra tyrinėtos. Straipsnyje išsamiai apžvelgiama kompetencijos samprata. Pristatoma ES šalių patirtis profesinio orientavimo specialistų rengimo srityje. Remiantis norminių dokumentų ir mokslinės literatūros analize, išskiriamos socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo bendrosios, pažintinės ir funkcinės kompetencijos. Bendrųjų socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo kompetencijų grupei priskiriamos socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo socialinė kompetencija; mokymosi kompetencija; efektyvios veiklos kompetencija; komunikacinė kompetencija; informacijos valdymo kompetencija; projektų valdymo kompetencija; pokyčių valdymo kompetencija; tiriamosios veiklos kompetencija. Analizuojamame kontekste funkcinėmis kompetencijomis laikomos profesinio informavimo; profesinio konsultavimo; karjeros planavimo gebėjimų ugdymo; bendradarbiavimo; veiklos koordinavimo; poreikių tyrimo ir įvertinimo; profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo veiklos planavimo; asmeninės veiklos vertinimo; pagalbos veiksmingumo; individo, šeimos ir bendruomenės švietimo kompetencijos. Prie socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo pažintinių kompetencijų Priskiriama profesinio orientavimo turinio išmanymas, pagalbos teikimo principų išmanymas, veiklos organizavimas ir veiklos vertinimas. Straipsnyje pateikiamas teorinis socialinio pedagogo kaip profesijos patarėjo kompetencijų modelis. [Iš leidinio]

ENThe article analyses functions and competences of a social educator as a vocational adviser, as well as theoretical assumptions of them. [...] So far the functions and competences of a social educator as a vocational adviser have not been investigated by the Lithuanian scientists. The article provides a detailed review of the concept °f competence and presents the experience of the EU Member States in training vocational guidance specialists. Referring to the analysis of regulatory enactments and scientific literature, general, cognitive and functional competences of a social educator as a vocational adviser a f e specified. The group of general competences of a social educator as a vocational adviser includes: social competence of a social educator as a vocational adviser; learning competence, competence of effective activity, communication competence, information management competence, project management competence, change management competence, and competence of research activity. Within the context under analysis, functional competences include: vocational information; vocational counselling; upgrading career design skills; co-operation; co-ordination of activity; investigation and needs assessment; vocational information, counselling and planning of activity for the development of career planning capacities; assessment of personal activity; efficiency of support; and competences related to education of family and community. Cognitive competences of a social educator as a Vocational adviser include: the knowledge of the vocational guidance content; principles for provision of support, organisation and evaluation of activities. The article presents a theoretical model of competences of a social educator as a vocational adviser. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21215
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 79    Downloads: 27
Export: