Lietuvos sporto vadybos specialistų požiūris į bendrųjų kompetencijų ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sporto vadybos specialistų požiūris į bendrųjų kompetencijų ugdymą
Alternative Title:
Lithuanian sport managers' approach to general competence development
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 2, p. 169-178
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrosios kompetencijos; Sporto vadyba; Universitetinis ugdymas; General competencies; Sports management; University education.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bendrosios kompetencijos; Sportas / Sport.
EN
General competencies; University education.
Summary / Abstract:

LTVienas iš sporto vadybos specialisto profesinės veiklos bruožų, europiniame sporto vadybininkų rengimo kontekste įvardytų kaip bendrosios kompetencijos, yra suprantamas kaip sugebėjimas įsisavinti ir suvokti specialybės teorines žinias ir žinojimas, kaip elgtis (praktinių žinių taikymas konkrečiose situacijose). Šiuolaikinės specialistų rengimo sistemos turinys privalo nusakyti tokią esminę paradigmą – šiuolaikinis specialistas turi būti adekvatus kintančiam studijų pasauliui, kurio funkcionalumas ir plėtra turi atitikti visuomenės reikmes bei socialinę praktiką. Remiantis atlikto tyrimo duomenų analize, straipsnyje nagrinėjamos universitetinių studijų metu Lietuvos sporto vadybos specialistams ugdomos bendrosios kompetencijos, taip pat jų požiūris į bendrųjų kompetencijų ugdymo reikmes. Tyrimo dalyvių požiūriai, interpretuoti faktorine analize ir neparametrine statistika, leido išskirti sporto vadybos specialistui reikšmingiausias bendrųjų kompetencijų grupes: instrumentinius gebėjimus (organizaciniai gebėjimai, buhalterijos tvarkymas, teisės aktų, reglamentuojančių pasirinktą verslo sritį, žinojimas ir mokėjimas jais pasinaudoti), bazinių dalykų išmanymą (valstybinės veiklos, finansų ir apskaitos, personalo valdymo, marketingo ir reklamos, verslo planavimo ir organizavimo teorinės žinios), valdymo įgūdžius (gebėjimas valdyti, vesti derybas, užtikrinti organizacijos veiklos kokybę, analizuoti, sisteminti ir vertinti analitinę informaciją). [Iš leidinio]

ENOne of the sports management specialists' professional features identified in the context of European sports managers' training is general competence which is seen as knowledge and understanding (the ability to absorb and understand the theoretical knowledge in the specialty) and knowing what to do (the practical application of knowledge in specific situations, and human values as a key element allowing to feel the surrounding world, to live with other people in the social context). A modern professional must be adequate to the dynamic, changing world of study; his functionality and development must meet the societal needs and social practices. The future of sports managers' training programmes is closely related to the Bologna Process and the Copenhagen Declaration. The study participants' views, interpreted by the methods of factor analysis and nonparametric statistics, allowed to distinguish significant sports management professional competence groups: the instrumental skills (organizational skills, accounting and legal acts governing the knowledge of the selected business area and skills to use them), the basic subject knowledge (state activities, finance and accounting, personnel management, marketing and advertising, business planning and organization of theoretical knowledge), management skills (ability to manage, negotiate, to ensure the quality of the organization's activities, to analyze, organize and evaluate the skills of analytical information), which are obtained through basic knowledge skills and practice. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26663
Updated:
2018-12-17 12:44:20
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: