Profesinio rengimo reforma Lietuvoje : parametrai ir rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio rengimo reforma Lietuvoje: parametrai ir rezultatai
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004.
Pages:
235 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Profesinis rengimas; Profesinio rengimo reforma; Vocational training; Vocational training reform.
Contents:
Įvadas — Lietuvos profesinio rengimo sistemos bendroji charakteristika — Profesinio rengimo reformos Lietuvoje prielaidos: Profesinio rengimo samprata ir apibrėžtis; Profesinio rengimo svarba dabartinėje visuomenėje; Profesinio rengimo reformos teorinės prielaidos; Lietuvos profesinio rengimo reformos etapai; Profesinio rengimo kaita žinių visuomenės ir konkurencingumo ekonomikos kontekste; Žinių visuomenė ir visiškas įsidarbinimas; Nuolatinio mokymosi struktūros plėtra; Vientisos kvalifikacijų sistemos kūrimas; Inovacijų skatinimas ir sklaida — Profesinio rengimo reformos parametrai ir rezultatai (nacionalinis lygmuo): Tyrimo charakteristikos; Profesinio rengimo politika ir strategija; Profesinio rengimo sistemos valdymas ir finansavimas; Profesinio rengimo tyrimai; Tarptautinių programų įtaka; Mokymo turinio atnaujinimas; Kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas ir diegimas; Profesijos pedagogų rengimas; Socialinių partnerių įtraukimas į profesinį rengimą; Ugdymas karjerai; Profesinio rengimo įvaizdis; Profesinio rengimo prieinamumas; Nuolatinis mokymasis profesinio rengimo sistemoje; Profesinio rengimo įstaigų tinklo optimizavimas — Profesinio rengimo reformos Lietuvoje parametrai ir rezultatai (mokyklos lygmuo): Bendrosios tyrimo charakteristikos; Profesinio rengimo įstaigos vizija ir strategija; Profesinio rengimo įstaigos valdymas; Mokymo(si) turinio atnaujinimas; Kokybės užtikrinimas; Profesijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimas; Inovatyvios patirties sklaida; Mokymosi pasiekimų vertinimas ir kvalifikacijos pripažinimas; Profesinio rengimo prieinamumas; Socialinė partnerystė; Profesinio rengimo tyrimai; Dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse programose (projektuose); Profesinio rengimo savifinansavimas; Profesinio rengimo įstaigų įtaka regiono plėtrai —Profesinio rengimo reformos Lietuvoje parametrai ir rezultatai (klasės lygmuo): Bendrosios tyrimo charakteristikos; Profesinio mokymo įstaigų moksleivių pagrindinių gebėjimų kitimas; Profesijos pedagogų veiklos pokyčiai; Metodinių ir praktinių priemonių panaudojimo mokymo(si) procese pokyčiai; Mokymo(si) metodų ir formų taikymo pokyčiai; Profesijos pedagogų dalyvavimas mokymo turinio atnaujinimo veikloje pokyčiai; Mokymo turinio tobulinimo veiksnių įvertinimas; Profesinio mokymo proceso aprūpinimas mokymo priemonėmis — Profesinio renginio reformos parametrų ir rezultatų Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė: Profesinio rengimo sistemų Lietuvoje ir Latvijoje pagrindinių parametrų palyginimas; Profesinio rengimo reformos atitikimo reformos principams palyginimas; Profesinio rengimo reformos procesų Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas — Išvados — Anotacija — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Profesinio rengimo reforma; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiami profesinio rengimo reformos Lietuvoje ir Latvijoje tyrimo, kurį rėmė Europos mokymo fondas, rezultatai. Išskiriami reformos procesai, analizuojamas jų vyksmas iki reformos, reformos metu ir dabar. Atliekamas ekspertinis reformos procesų atitikimo svarbiausiems reformos principams vertinimas, išskiriamos pagrindinės reformos procesų problemos.

ISBN:
9955120029
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72037
Updated:
2020-11-09 20:10:20
Metrics:
Views: 34
Export: