Konsultanto pasirengimo ir jo asmeninių savybių svarba darbuotojų kompetencijų vertinimo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konsultanto pasirengimo ir jo asmeninių savybių svarba darbuotojų kompetencijų vertinimo procese
Alternative Title:
Importance of consultant's training and personal characteristics when asessing employees’ competences
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 45, p. 85-98
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Pasiekimų vertinimas / Achievement evaluation; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama konsultanto veikla bei konsultanto pasirengimas konsultuoti neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų darbuotojų kompetencijų vertinimo procese. Konsultanto vaidmuo neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų darbuotojų kompetencijų vertinimo procese buvo nagrinėjamas atlikus mokslinės literatūros apžvalgą bei remiantis empirinio tyrimo duomenimis. Pastarasis atliktas siekiant įvertint konsultantų pasirengimą konsultuoti kandidatus įgijusius kompetencijas neformaliai ir savaiminiu būdu bei siekiančius jas įvertinti ir pripažinti universitetinėse studijose. Apibendrinus mokslinę literatūrą, buvo išskirtos keturios konsultavimo procesui būdingos konsultanto veiklos sritys, kurių ribose buvo atliekamas kiekybinis konsultanto pasirengimo tyrimas. Kokybinio tyrimo metu dėmesys buvo koncentruotas į efektyviai dirbančio konsultanto asmenines savybes. Straipsnyje pateikiama kiekybinė ir kokybinė konsultanto pasirengimo ir asmeninių savybių tyrimo analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konsultavimas; Konsultantas; Konsultuojamasis; Konsultanto veikla; Kompetencija; Mokymosi; Pasiekimų vertinimas ir pripažinimas; Neformalusis mokymasis; Savaiminis mokymasis; Counselling; Consultant; Candidate; Consultant’s activities; Competencies; Assessment and recognition; Of learning outcomes; Non-formal learning; Informal learning.

ENThe article analyzes the activities of counselor and the readiness of counselor to advise on evaluation process of competency of employees acquired during non-formal and natural learning. The role of counselor in the evaluation process of competency of employees acquired during non-formal and natural learning was dealt with after scientific literature review had been done and on the grounds of empirical study data. The latter was carried out to assess the readiness of councilors to advise candidates who had obtained competencies by means of non-formal and natural learning and who seek to evaluate them and to be recognized at university studies. Having summarized the scientific literature, four activities of counselor specific to advice process were singled out, within which a quantitative study of preparation of counselor had been carried out. During qualitative study, the attention was concentrated on personal qualities of effectively working counselor. The article presents quantitative and qualitative analysis on preparational and personal characteristics of counselor.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16992
Updated:
2018-12-17 12:16:13
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: