Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje
Alternative Title:
Teachers’ values attitudes and their dissementation in pedagogical activities
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 135-146
Keywords:
LT
Vertybinės nuostatos; Kompetencijos; Dvasinių vertybių įkūnijimas.
EN
Values attitudes; Competencies; Dessimination of spiritual values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas pedagogų požiūris į terminalines (siekiamas gyvenime) ir instrumentines (išugdomas, su asmens vidinėmis savybėmis susijusias) vertybes, atskleidžiami jų aukščiausi ir žemiausi reitingai. Vertybinių nuostatų svarba grindžiama samprata, kad tik pedagogas, pats pripažįstantis tam tikras vertybes, gali pažadinti jų sklaidą ugdytiniuose. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojų vertybinių nuostatų formavimosi būklę. Taikyta uždaro tipo anketa, apimanti pedagoginės kompetencijos svarbiausius dėmenis: žinias, gebėjimus, įgūdžius ir vertybines nuostatas ir atviri klausimai, atskleidžiantys apibendrintą požiūrį į pedagoginio darbo problemas. Taip pat naudota Rokeach (1973) vertybių tyrimo metodika. Atsitiktinės atrankos būdu apklausta 487 pedagogų. Mokytojų vertybinių nuostatų būklė straipsnyje atskleidžiama per pasirenkamų vertybių hierarchiją. Nustatyta, kad dominuoja dorovinės ir pažinimo (mokslo tiesos) vertybės, taip pat visuotinai pripažįstamas gėris -sveikata bei aktyvus gyvenimas, kaip atsakas į dabarties iššūkius. Vertybės, įkūnijančios grožį, santykius su tauta, tikėjimu dar menkai įprasmina pedagogų gyvenimą. Pedagogai dvasines vertybes negiliai supranta. Tyrimo duomenys rodo meilės, kaip vertybės, devalvacijos tendenciją. Didžiausią poveikį pedagogų požiūriui į dvasinių vertybių realizaciją daro lytis, turima kvalifikacija, tačiau neturi darbo stažas. Straipsnyje ieškoma mokytojų vertybinių nuostatų sąsajų ir jų požiūrio į dvasinių vertybių įkūnijimą pedagoginėje veikloje ir gyvenime. Aptariami veiksniai, darantys poveikį vertybių internalizacijai.

ENThe article examines pedagogues’ view of terminal (reached in life) and instrumental (nurtured and related with the person’s inner traits) values and reveals their lowest and highest ratings. The values’ importance is based by the concept that only a pedagogue, who him/herself recognizes certain values, is able to arouse them among the nurtured children. The article presents the study with the aim to establish the state of shaping of values of comprehensive secondary school teachers. A questionnaire of a closed type was applied, covering the most important elements of pedagogical competence: knowledge, skills, abilities and values and the open issues, revealing the summarized view of the problems of pedagogical activities. In addition, Rokeach’s values studying methodology (1973) was used. 487 pedagogues were surveyed by the way of random selection. The article reveals the state of the teachers’ values through the hierarchy of the chosen values. It was established, that moral and cognitive (scientific truth) values and the universally recognized values, i. e. health and active life, as the response to the present-day challenges predominate. The values, embodying beauty, relations with nature and faith still sense pedagogues’ life insignificantly. Pedagogues still comprehend spiritual values insufficiently deeply. The data of study show the trends of devaluation of love as a value. The biggest influence on the pedagogues’ view of the implementation of spiritual values is brought by the sex, qualification, rather than the work record. The article searches for the interrelations between teachers’ values and their view of embodiment of spiritual values in pedagogical activities and life. The factors, influencing internalization of values are discussed.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16287
Updated:
2018-12-17 12:01:30
Metrics:
Views: 71    Downloads: 10
Export: