Praktika universitetinėse studijose, kaip studentų įsidarbinamumo gebėjimų įgijimą skatinantis veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praktika universitetinėse studijose, kaip studentų įsidarbinamumo gebėjimų įgijimą skatinantis veiksnys
Alternative Title:
Internship in higher education as a facilitator of students’ employability skills
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2012, Nr. 23, p. 22-34
Keywords:
LT
Praktika universitetinėse studijose; Praktikos organizavimo parametrai; Įsidarbinamumas; Bendrieji gebėjimai; Profesiniai gebėjimai; Asmeninės savybės.
EN
Practice during university studies; Practice parameters; Employability; Key competencies; Professional.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama praktikos studijuojant universitete ir įsidarbinamumo gebėjimų problematikos sąsajos, išryškinama praktikos universitetinėse studijose paskirtis, aptariami praktikos organizavimo parametrai ir probleminės sritys. Pagrindžiama prielaida, kad studento veikla praktikos metu formuoja įsidarbinamumo gebėjimų pagrindą. Didėjantys darbo pasaulio reikalavimai universitetų absolventų pasirengimui, sąlygoja universitetų studijų programų kaitos, daugiau dėmesio skiriant praktikų kokybei, tendencijas. Universitetas, užtikrindamas praktikos tinkamumą, kuria prielaidas studentų įsidarbinamumo gebėjimų ugdymui. Išryškinamas Lietuvos kontekstas, atkreipiant dėmesį į problemines praktikos universitetinėse studijose organizavimo sritis. Straipsnyje aptariami praktikos organizavimo universitetinėse studijose parametrai: praktikos struktūra ir resursai, praktikos realizavimas, praktikos rezultatai, praktikos poveikis bei išryškinama nuostata, kad šių parametrų užtikrinimas universitetinėse studijose sudaro prielaidas studentų įsidarbinamumo gebėjimų ugdymui ir tikslingam pasirengimui profesinei veiklai. Siekiant pagrįsti teorinius teiginius, straipsnyje pateikiama atlikto tyrimo „Socialinių mokslų srities bakalauro studijų studentų požiūris į praktiką, kaip profesinių gebėjimų ir asmeninių savybių įgijimą“ rezultatų analizė. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses relations between practice in university studies and employability skills, highlights the purpose of practice in university studies, and defines practice organization settings and problem areas. The assumption that students’ activity during practice forms the basics of employability skills is justified. Growing requirements for university graduates indicate the tendencies of change in university study programs with emphasis on the quality of practice. University ensuring the quality of practice creates prerequisites for the development of student’s employability skills. The paper focuses on Lithuanian context, paying attention to the problematic areas in the organization of practice as well as parameters of practice organization in university studies: structure and resources of practice, implementation, results and effect of practice highlighting the provision that ensuring of these parameters in university preconditions development of students‘employability skills and successful preparation for professional career. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50163
Updated:
2018-12-17 13:30:09
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: