Lietuvos švietimo politikos transformacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos švietimo politikos transformacijos
Alternative Title:
Education policy transformations in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
319 p
Notes:
Autoriai: Vanda Aramavičiūtė, Virginija Būdienė, Tatjana Bulajeva, Lilija Duoblienė, Giedrė Čiužaitė, Liudvika Leišytė, Kęstutis Kaminskas, Giedrė Purvaneckienė, Irena Stonkuvienė, Vilija Targamadzė, Algirdas Zabulionis, Rimantas Želvys. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Aukštojo mokslo pertvarka; Globalizacija; Institucinė autonomija; Jaunimo; Korepetitoriavimas; Mokykla; Politikos transformacija; Ugdymo turinys; Užsienio kalbų mokymas; Vertybės; Šešėlinis švietimas; Švietimo decentralizavimas; Švietimo institucijos; Švietimo politika; Žinių visuomenė; Bureaucratic Control; Curriculum; Education policy; Educational institutions; Foreign Language Teaching; Globalisation; Globalization; Higher education; Institutional Autonomy; Knowledge society; Policy transformation; Private Tutoring; Reform of Higher Education; Shadow Education; Values; Youth School.
Contents:
Pratarmė / T. Bulajeva, L. Duoblienė — Lietuvos švietimo politikos kontekstas / R. Želvys — Aukštojo mokslo pertvarkos tendencijos: nacionaliniai ypatumai — Globalizacijos įtaka Lietuvos aukštojo mokslo kokybei ir institucijų autonomijai užtikrinti: teritorijų perskirstymas ir masto kitimas / L. Leišytė — Aukštojo mokslo pertvarka: tradicijos, naujos strategijos ir rinkos poreikiai / G. Purvaneckienė, G. Čiužaitė — Įtampų laukai ir lokalūs bendrojo lavinimo politikos sprendimai — Švietimo valdymo decentralizavimas ir mokyklos autonomija / T. Bulajeva, K. Kaminskas — Ugdymo turinio formavimo politika: socialinė reprodukcija ir jos įveika / L. Duoblienė — Šešėlinis švietimas Lietuvoje: stratifikacija ar pagalba mokiniui? / V. Būdienė, A. Zabulionis — Pagrindinės bendrojo lavinimo mokyklos alternatyva: jaunimo mokykla / V. Targamadzė — Švietimo politika ir sociokultūrinio ugdymo prioritetai — Globalizacijos iššūkiai vertybinių nuostatų kaitai / V. Aramavičiūtė — Užsienio kalbų mokymas; daugiakalbystės ir mokymo aukštinimo politikos link / T. Bulajeva — Švietimo politika kultūros ir kultūra švietimo politikos kontekste / I. Stankuvienė — Išvados / T. Bulajeva, L. Duoblienė — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – analizuojant švietimo politikos dokumentus ir išryškinant švietimo politikos kontekstą, ištirti Lietuvos švietimo politikos transformacijas lemiančius veiksnius, Lietuvos ir ES švietimo politikos dermę ir aptarti Lietuvos politikos tendencijas. Pirmame skyriuje aptariama dabartinė Lietuvos švietimo politikos situacija. Antrame skyriuje aptariamas tarptautinis aukštojo mokslo ir studijų kontekstas, virštautinių (supranacionalinių) galių ir Bolonijos proceso poveikis Lietuvos aukštajam mokslui. Analizuojama, kaip globalizacijos idėjomis grindžiama politika keičia Lietuvos aukštojo mokslo kontekstą. Aptariamos aukštojo mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo bei aukštojo mokslo institucijų autonomijos problemos. Bandoma įvertinti aukštojo mokslo reformavimo kelią, svarstyti pagrindinius aukštojo mokslo pertvarkos Lietuvoje probleminius laukus: masiškumą ir prieinamumą, socialinį teisingumą ir mokėjimą už studijas, aukštųjų mokyklų autonomiją ir atsiskaitomumą. Trečiame skyriuje analizuojami pokyčiai, įvykę valdymo srityje, nagrinėjama bendrojo lavinimo ugdymo turinio kaita, aptariamas posovietinėje erdvėje, ir Lietuvoje paplitęs korepetitoriavimo reiškinys, pristatoma alternatyvos pagrindinei bendrojo lavinimo mokyklai diskursas ir parodoma, kaip menkai per esamus nepriklausomybės metus buvo plėtojama jaunimo mokyklos, kaip alternatyvos, idėja. Ketvirtajame skyriuje svarstomos vertybių ugdymo problemos. Siekiama įvertinti vertybių kaitos globalizacijos sąlygomis ir jų ugdymo Lietuvos švietimo institucijose santykį.

ENThe purpose of the monograph is to examine the factors determining the transformation of the Lithuanian education policy, the harmony between the Lithuanian and EU education policy and discuss the Lithuanian policy trends by analysing the education policy documents and highlighting its the context. Chapter One analyses the current situation of the Lithuanian education policy. Chapter Two discusses the international context of higher education and studies, the impact of supranational powers and the Bologna process on the Lithuanian higher education. The monograph analyses the manner in which the policy based on globalisation ideas changes the context of the Lithuanian higher education. It discusses the issues of ensuring quality of higher education and studies as well as the autonomy of higher educational establishments. Attempts are made to assess the reform of higher education and discuss the main problematic areas of it: massiveness, accessibility, social justice, payment for studies, autonomy and accountability of higher education establishments. Chapter Three analyses the changes in management, examines the developments with respect to the content of general education, discusses the phenomenon of private tutors widespread in Lithuania and other post-Soviet countries, presents a discourse on the alternative to the main general education school and shows a poor development of the idea of youth schools as an alternative during the years of independence. Chapter Four discusses the problems of value development. Attempts are made to assess the relationship between the change of values under the conditions of globalisation and their development in Lithuanian educational establishments.

ISBN:
9789955335184
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23206
Updated:
2020-12-17 21:11:40
Metrics:
Views: 87
Export: