Mokslininko kvalifikacijos projektavimas edukologijos doktorantūros kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslininko kvalifikacijos projektavimas edukologijos doktorantūros kontekste
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 152-158
Keywords:
LT
Mokslininkai / Scientists; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTEuropos dokumentuose, taip pat LR aukštojo mokslo įstatyme, doktorantūra įvardijama kaip trečiosios pakopos studijos. Nevengiama pasakymo, jog tai pirmoji savarankiškos mokslinės veiklos pakopa, kur akcentuojama gebėjimas planuoti įvairius mokslinius tyrimus, numatyti tyrimo eigą, pasirinkti tyrimo metodus bei teoriškai interpretuoti rezultatus, formuluojant tyrimo išvadas. Iš kitos pusės, doktorantūros metu ugdoma ne tik tyrėjo kompetencija, bet ir gebėjimas analizuoti ir interpretuoti reiškinius, atlikti projektinę veiklą, konsultuoti. Integruojantis į Europos aukštojo mokslo erdvę, vis dažniau kalbama apie aukštos kvalifikacijos specialistus, tačiau pasigendama bendro dokumento, kuris padėtų numatyti doktorantūros rezultatus, nuosekliai projektuojant doktoranto ugdymo turinį, t. y. nurodančio, kokius gebėjimus būtina ugdyti siekiant sėkmingai dirbti pasirinktoje profesinėje srityje. Straipsnyje keliamas tikslas parengti edukologijos daktaro kvalifikacijos aprašą kaip doktorantūros turinio projektavimo pagrindą. Edukologijos daktaro kvalifikacijos aprašas gali pasitarnauti kaip bendras dokumentas numatant bendrus studijų tikslus bei disertacijų rengimo turinį, siekiant doktorantūros kokybės visuose Lietuvos universitetuose. Straipsnio autoriai išskiria devynias veiklos sritis, kurios atskleidžia asmens, siekiančio edukologijos mokslų daktaro laipsnio, turinio ir veiklos uždavinius (asmenybės saviugda, metodologinis švietimo reiškinių vertinimas ir interpretavimas, tarpdisciplininis švietimo reiškinių pažinimas ir interpretavimas ir kt.) bei aprašo funkcines, pažintines ir bendrąsias kompetencijas.Reikšminiai žodžiai: Mokslininkas; Mokslininko kompetencija; Doktoranto veikla; Kvalifikacijų sąranga; Kvalifikacijų lygmuo.

ENEuropean documents and the Law on Higher Education of the Republic of Lithuania names doctoral studies as the third stage studies. Often, they are called the first stage of in deed discretionary scientific activities with the focus on discretionary planning of scientific research, defining the course of research, choosing research methods, theoretically construe the results, and make conclusions. On the other, doctoral studies do not only focus on the development of research competence only, they improve the ability to analyse and construe various phenomena, perform project works, organise consultations. The integration to the European higher education system more often call for speaking about high qualification level specialists, but a common document that would help projecting the results of doctoral studies by constant planning of their content, i.e. setting the abilities that should be developed in order to be successful in a professional area chosen, is missing. The objective of the article is to describe the qualification of a doctor of education as a basis for projecting the content of doctoral studies. The description of qualification of a doctor of education may serve as common document for setting common objectives of studies and the content of the dissertations aiming to uplift the quality of doctoral studies in all universities of Lithuania. The authors of the article outline nine areas of activities that disclose content and activity tasks of a person who seek for the education doctor degree (self-development of a personality, methodological evaluation and construing of various phenomena in the area of education, recognition and construing of various interdisciplinary phenomena, etc.) as well as functional, cognitive, and general competencies.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18679
Updated:
2018-12-17 12:18:17
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: