Prielaidos įsidarbinamumo kompetencijos ugdymui : kompetencijos formavimosi laukas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prielaidos įsidarbinamumo kompetencijos ugdymui: kompetencijos formavimosi laukas
Alternative Title:
Vorraussetzungen für Bildung der Beschaftigunskompetenz: sicht der Kompetenzdinamik
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 14, p. 24-35
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo svarbą profesiniame rengime. Apibrėžiamos prielaidos įsidarbinamumo kompetencijos formavimui, analizuojant profesinės veiklos reikšmę įsidarbinamumui. Aprašomos kompetentingumo bei kompetencijos sampratos siekiant išskirti įsidarbinamumo kompetencijos ugdymui reikšmingus parametrus. Aprašomi Lietuvos bei užsienio šalių mokslininkų išskiriami įsidarbinamumui reikalingi gebėjimai. Pristatoma dalis tyrimo, atlikto vykdant projekto "Bendrųjų kompetencijų ugdymo technologijų modernizavimas profesiniame rengime" veiklas, duomenų. Minėtas tyrimas atliktas 14 profesinio mokymo įstaigų, kurios išsidėsčiusios 8 apskrityse. Juo siekta išanalizuoti bendrųjų gebėjimų praktinį ugdymą profesinio mokymo programose apklausiant mokinius, besimokančius Lietuvos profesinėse mokyklose ir profesinio mokymo centruose paslaugų srities profesinio mokymo trečios ir ketvirtos pakopos programose. Nurodoma, kad rengimo profesijai procesas remiasi bendradarbiavimo tarp mokytojo ir besimokančiojo veiklos principais, apimančiais tiek objektyvius (pasirengimo veiklos funkcijai), tiek subjektyvius (asmeninis pasirengimas veiklai) veiklos aspektus. Žinios ir gebėjimai reikalingi įsidarbinamumui (asmens darbinės veiklos pasirinkimui, įsidarbinimui, bei darbo vietos išlaikymui), sudaro objektyvų įsidarbinamumo kompetencijos dinamikos lauką. Profesinių mokyklų mokinių požiūriu nėra skiriama pakankamai dėmesio gebėjimų reikalingų asmens įsidarbinamumo ugdymui, kadangi mokiniai nėra pasirengę perkelti turimas žinias ir gebėjimus į kitas veiklos sritis. Tyrimas patvirtina įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo svarbą.Reikšminiai žodžiai: Profesinis rengimas; įsidarbinimas; įsidarbinamumas; įsidarbinamumo kompetencija; Kompetentingumas; Veikla; Profesinė veikla; Gebėjimas; žinios.

ENThe article aims to disclose the importance of the development of self-employment competence in professional education process. It defines preconditions for the development of self-employment competence analysing the importance of professional activities for self-employment. It describes concepts “competence” and “competency” with a purpose to identify factors that mostly influence the development of self-employment competence. The article lists skills, defined by Lithuanian and foreign scientists, necessary for self-employment, and presents a part of results obtained performing the activities of the research in boundaries of the project “Modernising technologies for the development of common competencies in professional education”. The research covered 14 professional education institutions from 8 regions. It aimed to analyse practical training of general abilities in professional training programmes. The researchers surveyed schoolchildren of vocational schools and professional education centres of Lithuania attending the 3rd and the 4th level programmes in the area of service. They noticed that professional training process is based on cooperation between a teacher and a leaner that involves both, objective (the preparation for the activity function) and subjective (personal preparation for the activity), activity aspects. Skills and abilities necessary for self-employment (choosing work activities, employing, and keeping the work place) constitute objective dynamic field of self-employment competence. On the opinion of schoolchildren from professional schools, the systems lacks for the attention to the development of skills necessary for self-employment of people, since schoolchildren are not ready to transfer the knowledge and skills acquired to the other areas. The research confirms the importance of developing self-employment competence.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18619
Updated:
2018-12-17 12:06:11
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: