Aukštojo mokslo kvalifikacijos nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Aukštojo mokslo kvalifikacijos nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje
Alternative Title:
Qualifications of higher education in the national qualifications framework
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 22-35
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama kvalifikacijų sąrangos samprata ir paskirtis, apibūdinami specifiniai aukštojo mokslo kvalifikacijų bruožai ir jų vieta nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje, atsižvelgiant į vieningos Europos kvalifikacijų sąrangos bei Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimą. Išryškinamos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos kūrimo problemos, kylančios dėl aukštojo mokslo ir kituose švietimo sistemos sektoriuose teikiamos kvalifikacijos dermes būtinumo. Straipsnyje pagrindžiamos aukštojo mokslo kvalifikacijų identifikavimo ir jų vietos nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje nustatymo poreikį, išskiriant specifinius šių kvalifikacijų bruožus ir dermės su kituose švietimo sektoriuose teikiamomis kvalifikacijomis problemas. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, kvalifikacijų sąranga gali būti formuojama Europos, regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse. Bet kuriame lygmenyje gali būti kuriamos bendrosios ir dalinės kvalifikacijos sandaros. Kuriant Lietuvos kvalifikacijų sąrangą, svarbu atsižvelgti j Europos lygmens kvalifikacijų sąrangų formavimo nuostatas ir numatyti kvalifikacijos, kuri galėtų būti įgyjama trumpojo ciklo aukštosiose studijose, vietą joje. Nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje, numatant kvalifikacinio augimo galimybes, būtina numatyti asmenų, įgijusių profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galimybes įgyti aukštesnį (magistro) kvalifikacinį laipsnį. Įvertinant tai, kad bendrosios kvalifikacijų sąrangos paskirtis yra užtikrinti perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, kuriant Lietuvos kvalifikacijų sąrangą ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į profesinio aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo sistemos sukūrimą.Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Nacionalinės kvalifikacijos sistemos; Higher education; National qualifications.

ENThe article defines the concept and the purpose of qualifications framework, and describes specific features of higher education qualifications as well as their role in national qualifications framework taking into account the creation of general European Qualifications Framework and Higher Educations Space. It highlights the problems of creating national qualifications framework that appear due to the necessity of harmonising qualifications delivered by higher education and other institutions of the education system. The article substantiates the need to identify higher education qualifications and their place in national qualifications framework highlighting specific features of such qualifications and problems of their harmonisation with qualifications provided in other sectors of education. Depending on the objectives raised, qualifications framework may be formed in European, regional, and national levels. Each level may involve general and partial qualifications structures. Lithuanian Qualifications Framework should be created taking into account the provisions of the European Qualifications Framework and define the place of express studies in higher education institutions. Thinking about the improvement of qualifications, National Qualifications Framework should project the opportunities to seek higher degree of qualification: Master’s degree for for persons who acquired Bachelor’s qualification level. Taking into account that uniform qualifications framework aims to ensure easy movement from the education system to the labour market, Lithuanian Qualifications Framework should focus on the creation of the system of recognising professional higher education qualifications.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9335
Updated:
2020-07-30 20:20:55
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: