Moksleivių ugdymas karjerai : padėties analizė ir perspektyvos bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Moksleivių ugdymas karjerai: padėties analizė ir perspektyvos bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Schoolchildren career education: situation analysis and perspectives at a general education school
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 7, p. 24-35
Summary / Abstract:

LTProfesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos yra svarbios ir švietimo sistemai, ir darbo rinkai, siekiant, kad pagerėtų jų tarpusavio sąveika. Jos yra pripažįstamos kaip svarbiausias mokymosi visą gyvenimą strategijos elementas, be to, tai ir vienas Europos komisijos memorandumo dėl mokymosi visą gyvenimą prioritetų. Daugelyje pasaulio šalių profesinio konsultavimo paslaugos pradedamos teikti jau ikimokyklinio amžiaus asmenims. Profesinis konsultavimas ypač svarbus mokykliniame amžiuje, nes būtent pagrindinių, vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviai turi pasirinkti mokymosi profilj, pakraipą, sieti pasirinkimą su būsima profesija. Tačiau tyrimo, aprašomo šiame straipsnyje, rezultatai parodė, kad mokyklose dar nesudaryta galimybė tinkamai padėti moksleiviams pasirengti būsimai profesinei karjerai. [Iš leidinio]

ENServices of vocational information and counselling are important for education system and labour market aiming at improvement of their mutual interaction. They are recognized as the most important element of lifelong learning strategy; besides, it is one of the priorities of the European Commission Memorandum of Lifelong Learning. In many countries of the world, vocational counselling services are introduced at a preschool school level. Vocational counselling is especially important in the school years as schoolchildren in basic, general schools and gymnasiums, particularly, have to choose the profile of education, direction and relate their options to their future occupation. However, the results of the research described here indicate absence of opportunities created at schools for proper learner support in preparing them for their professional career. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50266
Updated:
2020-04-11 15:26:44
Metrics:
Views: 172    Downloads: 10
Export: