Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
Alternative Title:
Teachers needs and opportunities for professional development
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 89, p. 29-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokytojo kompetencijos; Mokytojo kompetencijos; Development of teacher qualification; Professional development needs.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTKeičiantis mokymo ir mokymosi aplinkai bei mokymo(si) proceso reikalavimams, keičiasi ir reikalavimai mokytojų kvalifikacijai bei kyla nauji kvalifikacijos kėlimo poreikiai. Straipsnyje siekiama nustatyti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, atskleidžiant kvalifikacijos tobulinimo poreikių kaitos teorines prielaidas ir atliekant empirinį tyrimą. Apklausoje dalyvavo 2000 mokytojų iš bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų. Atlikta rezultatų analizė leidžia teigti, kad mokytojai itin teigiamai ir optimistiškai vertina savo turimas kompetencijas mokymo proceso planavimo, mokymo metodų taikymo ir mokymo laimėjimų vertinimo srityse, tačiau neatmestina prielaida, kad tokius vertinimus lemia nepakankamai gilus ir pernelyg standartizuotas šių mokymo procesų etapų supratimas. Mokymo metodų srityje pirmenybė teikiama tradiciniams mokymo metodams, o nauji mokymo metodai suprantami pernelyg supaprastintai ir paviršutiniškai. Mokytojai labiau linkę taikyti tradicinius vertinimo metodus ir stokoja patirties, taikydami įgytų gebėjimų ir žinių pritaikymo vertinimo metodus. Mokytojams yra aktualus darbo su informacinėmis technologijomis kompetencijų tobulinimas ir jų taikymas visuose mokymo procesuose. Remdamiesi tyrimo rezultatais, autoriai pateikia rekomendacijas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

ENDuring the change of teaching and learning environment and the requirements for teaching (learning) process, the requirements for qualification of teachers change as well, and new needs for training arise, too. The article seeks to identify the needs for the training of teachers of comprehensive schools through the eduction of theoretical assumptions for the training and the accomplishment of empirical investigation. The survey involved 2000 teachers from comprehensive and vocational training schools. The analysis carried out suggests that teachers are very positive and optimistic about their existing competencies in the field of planning, teaching methods and evaluation of teaching achievements during the teaching process, but the assumption that such evaluation is determined by deeply insufficient and too standardized training understanding of stages of such teaching processes can not be excluded. In the field of teaching methods, the preference is given to traditional teaching methods, and new teaching methods are understood in too simplistic and superficial way. Teachers are more likely to apply traditional methods of evaluation and lack of experience in applying the evaluation methods of acquired skills and the use of knowledge. The development of skills working with information technology and their application in all educational processes is important for teachers. Based on the results of the study, the authors give recommendations relating to the improvement of training for the teachers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17531
Updated:
2018-12-17 12:16:37
Metrics:
Views: 57    Downloads: 26
Export: