Leksikologija : studijų knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikologija: studijų knyga
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 2010.
Pages:
351 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Leksikografija / Lexicography; Sinonimai / Synonyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 71, p. 355-363
Summary / Abstract:

LTKnygoje bandoma išdėstyti svarbiausias teorines leksikologijos problemas, bet visos jos siejamos su kalbos praktika. Dauguma teorinių teiginių iliustruojami lietuvių kalbos pavyzdžiais, nors nevengiama pasinaudoti ir kitų kalbų duomenimis, nes kelių kalbų faktų gretinimas padeda geriau atskleisti ir jų universalumą, ir skirtumus. Kadangi įvairiais leksikologijos klausimais iki šių dienų tebevyksta mokslinės diskusijos, stengiamasi paaiškinti mokslininkų nuomonių skirtumu, mokslinės minties kaitą ir ateities perspektyvas. Tai turėtų paskatinti būsimuosius filologus savarankiškai tirti bet kurios kalbos leksikos įvairovę. Knygoje yra aštuonios dalys. Kiekviena iš jų skirta atskirai leksikologijos sričiai: žodžio kaip vieno iš svarbiausių kalbos vienetų sampratai, leksinei semantikai, leksinei pragmatikai, socialiniams leksikos aspektams, etimologijai ir žodžių darybai, onomastikai, frazeologijai ir leksikologijai. Visos dalys susideda iš skyrių ir poskyrių, aprėpiančių įvairiausias šios įvairialypės kalbos mokslo šakos problemas. Kiekvieno didesnio skyriaus pabaigoje pateikiama praktinių užduočių ir nurodoma pagrindinė literatūra, be kurios filologijos studijos būtų ne tik neišsamios, bet tiesiog neįmanomos. Dalykinė knygos dalis baigiama svarbiausiais leksikologijos klausimais, į kuriuos turėtų sugebėti atsakyti visi, išstudijavę šį kursą. Išsamus naudotos ir cituotos literatūros sąrašas, sutrumpinimų sąrašai, dalykinė rodyklė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksikografija; Pragramatika; Reikšmė; Etimologija; Daryba; Frazeologija; žodis; šnekos aktas; žodžių daryba; Darinys; Sinonimai; Antonimai; Homonimai; žodynas; word; Meaning; Speech event; word building; Derivative; Phraseology; Etymology; Synonyms; Antonyms; Homonyms; Dictionary; Lexicography.

ENThe book is an attempt to present the major theoretical problems of lexicology, yet all of them are associated with language practice. Most of the theoretical statements are illustrated by the examples from the Lithuanian language, although data about other languages are also used because comparison of the facts about several languages helps to better reveal their common features and differences. As scientific discussions on various lexicology-related issues have been taking place so far, an effort is made to explain the differences of scientists’ views, the change of the scientific thought and future prospects. This should stimulate philologists to study independently the diversity of the lexis in any language. The book has eight parts. Each of them is dedicated to a separate area of lexicology: the conception of the word as one of the most important language units, lexical semantics, lexical pragmatics, social aspects of lexis, etymology and word formation, onomastics, phraseology and lexicology. All parts consist of chapters and sub-chapters covering various problems of this manifold language science. At the end of each longer chapter, practical assignments and main references are provided without which philology studies would be inexhaustive and simply impossible. The subject-related part of the book is completed with the most important lexicology questions to which everyone who studied this course should be able to answer. A detailed list of used and cited references, abbreviations and subject index are also provided.

ISBN:
9789955334453
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19655
Updated:
2018-09-13 16:30:48
Metrics:
Views: 585
Export: