Lietuvių dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dvikamienių asmenvardžių trumpiniai ir jų kilmės pavardės
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Pages:
315 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Darbo objektas; Pagrindiniai terminai; Darbo tikslas ir uždaviniai; Tyrimo metodai ir darbo metodika; Trumpa objekto tyrimo apžvalga ir analizės naujumas — Nagrinėjamojo klausimo istorija: Žodžių trumpinimas ir jo vieta kalbos sistemoje; Specifiniai antroponimų trumpinimo bruožai; Trumpinio sąvoka ir samprata; Asmenvardinių trumpinių samprata; Apeliatyvinių ir asmenvardinių trumpinių klasifikacijos; Trumpiniai senojoje vardų sistemoje ir jų santykis su dvikamieniais asmenvardžiais; Baltų dvikamienių asmenvardžių trumpinių tyrimo apžvalga — Teoriniai darbo pagrindai: Medžiagos rinkimo kriterijai ir problemos; Lietuvių trumpinių tyrimo problemos; Trumpinių įtaka lietuvių pavardėms; Trumpinių kilmės pavardžių darybos analizė — Hipokoristinių kamienų aprašas: Lietuvių trumpinių tyrimo tendencijos; Hipokoristinių kamienų grupės; Abejonių nekeliantys hipokoristiniai kamienai; Kitų tyrėjų pripažinti hipokoristiniai kamienai; Diskusinio pobūdžio hipokoristiniai kamienai; Su trumpiniais anksčiau nesieti hipokoristiniai kamienai — Hipokoristinių kamienų rūšys ir struktūriniai ryšiai su jų pamatu: Hipokoristinių kamienų klasifikacija; Invariantiški hipokoristiniai kamienai; Variantiški hipokoristiniai kamienai; Nelygiaverčiai hipokoristiniai kamienai; Lygiaverčiai hipokoristiniai kamienai; Šalutiniai hipokoristiniai kamienai; Deformuoti hipokoristiniai kamienai; Iškraipyti hipokoristiniai kamienai —Hipokoristinių kamienų pamatas, statistinis reikšmingumas ir sąsajos su arealais: Dvikamienių asmenvardžių trumpinimas šnekamojoje kalboje; Trumpinių kilmės pavardžių pamato nustatymo problemos; Trumpinių kilmės pavardžių grupių analizė pagal pamatus ir statistinis reikšmingumas; Kamienų su hipokoristinėmis priesagomis statistinis reikšmingumas ir ryšiai su paplitimo arealais; Hipokoristinių kamienų struktūros ir pamato priklausomybė nuo pavardžių paplitimo arealų — Trumpinių kilmės lietuvių pavardžių morfonologinė analizė: Trumpinių kilmės lietuvių pavardžių grupės; Pavardės su viena balsine priesaga; Pavardės su hipokoristinėmis priesagomis; Pavardės be balsinių priesagų; Pavardės su dviem balsinėmis priesagomis — Baigiamosios išvados — Literatūra ir šaltiniai — Zusammenfassung — Lietuvių asmenvardžių rodyklė — Minimų darbe autorių rodyklė.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos pavardės, kurios atsirado iš lietuvių senųjų dvikamienių asmenvardžių trumpinių. Dažniausiai šiose pavardėse slypintis trumpinių pamatas yra antrasis dvikamienio vardo kamienas. Analizuojant daugiausia vadovautasi formaliuoju ir arealiniu kriterijais. Nustatyta, kad trumpinių kilmės lietuvių pavardžių yra 5950. Lietuvių trumpinių kamienų inventorių sudaro 171 hipokoristinis kamienas. Dažniausioje trumpinių kilmės pavardžių grupėje vyrauja asmenvardžiai, atsiradę iš antrojo dvikamienio vardo kamieno ir priesagos (tokį pamatą turinčios pavardės dažnos rytų ir vakarų aukštaičių arealuose). Rečiausias pavardžių su hipokoristinėmis priesagomis pamatas – pirmasis dvikamienio vardo kamienas ir antrojo pradžia. Trumpinių kilmės pavardes pagal jų hipokoristinių kamienų struktūrą galima skirstyti į 12 tipų. Visuose keturiuose lietuvių tarmių arealuose vyrauja trumpiniai, kurie atsirado iš dvikamienio vardo dalies ir priebalsinės priesagos. Antras pagal dažnumą visų trumpinių kilmės lietuvių pavardžių pamatas yra antrasis dvikamienio vardo kamienas, ypač paplitęs rytų, vakarų ir pietų aukštaičių arealuose. Gausiausia trumpinių kilmės lietuvių pavardžių grupė – pavadės, turinčios po vieną balsinę priesagą. Pavardžių hipokoristinės priesagos nėra vienodai dažnos: dažniausios yra pavardės su priebalsinėmis priesagomis -k- ir -š- (pavardės su hipokoristine priesaga -k- būdingesnės pietų ir rytų aukštaičiams, su -š- – žemaičiams).Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Daryba; Dvikamieniai asmenvardžiai; Hipokristiniai kamienai; Kilmė; Pavardės; Pavardžių susidarymas; Struktūra; Derivation; Dual-stemmed personal names; Hypocoristical stems; Origin; Origin of surnames; Personal names; Structure; Surnames.

ENThe monograph analyses the surnames that originated from the clippings of old Lithuanian double-stemmed proper names. The most common base of clippings in these surnames is the second stem of a double-stemmed name. The formal and areal criteria were mainly used for the analysis. 5 950 Lithuanian surnames derived from clippings were established. 171 hypocoristic stems form the inventory of Lithuanian clipping stems. Proper names derived from the second stem of a double-stemmed name and a suffix (surnames with this base are common in Eastern and Western Aukštaitian regions) are predominant in the most common group of surnames originating from clippings. The rarest base of surnames with hypocoristic suffixes is the first stem of a double-stemmed name and the beginning of the second stem. The surnames originating from clippings may be classified into 12 types according to the structure of their hypocoristic stems. All four regions of Lithuanian dialects are predominated by clippings that originated from the part of a double-stemmed name and a consonantal suffix. The second most frequent base of all Lithuanian surnames originating from clippings is the second stem of a double-stemmed name, which is particularly common in Eastern, Western and Southern Aukštaitian regions. The most numerous group of Lithuanian surnames originating from clippings consists of surnames containing one vocalic suffix. Hypocoristic suffixes of surnames are not equally common: most common are the surnames with consonantal suffixes -k- and -š- (surnames with a hypocoristic suffix -k- are more typical to Southern and Eastern Aukštaitians, those with -š- to Samogitians).

ISBN:
9789986199731
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16365
Updated:
2022-06-06 12:21:21
Metrics:
Views: 69    Downloads: 10
Export: