Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dialektizmų atranka dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
Sampling of dialectisms in the dictionaries of the contemporary and standard Lithuanian language
In the Book:
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie dialektizmų (tarmybių) atranką dabartinės ir bendrinės lietuvių kalbos žodynuose. Nuolatinė bendrinės kalbos ir tarmių sąveika kelia leksikografams nelengvą tarmybių atrankos problemą, verčia juos ieškoti patikimų tokių žodžių atrankos kriterijų. Dėl nuolat vykstančios bendrinės kalbos ir tarmių sąveikos dažnai sunku pasakyti, ar žodis tebėra tarmybė, ar jau priklauso bendrinei kalbai. Svarbiausias bendrinės kalbos žodynų kriterijus - žodžių įsigalėjimas, jų vartojimo platumas bendrinėje kalboje. Patyrinėjus jau išleistų Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimų leksiką, randama daugybę nereikalingų tarmybių, pažymėtų atitinkamomis santrumpomis arba be jų, pereinančių iš vieno leidimo į kitą. Teikiant tarmybes norminiams žodynams būtina atsižvelgti į žodžių geografiją. Taip galima išvengti daugeliui vartotojų nesuprantamų, siauros vartosenos tarmybių. Bendrinės kalbos žodis – tai sunormintos kalbos žodis, priklausantis visuotinės leksikos sluoksniui. Tarminių žodžių santykis su bendrine kalba yra diferencinis. Daugelis tarmybių, teiktų Dabartinės lietuvių kalbos žodyne, bendrinėje kalboje plačiau neįsigalėjo, nes pagrindinė priežastis – jų retumas, buvimas kalboje įprastesnių pakaitalų. Tarminių žodžių sluoksnis yra tas šaltinis, prie kurio bendrinė kalba nuolat grįžta. Atrenkant dialektizmus bendrinės kalbos žodynui būtina atkreipti dėmesį į etnografizmus, chrestomatinius pavyzdžius. Svarbu išspręsti tarmybių adekvataus pateikimo problemą – šių leksikos vienetų žodyne negalima teikti be specialių pažymų.Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Atranka; Bendrinė kalba; Dabartinė kalba; Dialektizmai; Dialektizmas; Tarmė; Žodynas; Contemporary language; Dialect; Dialectism; Dialectisms; Dictionary; Explanatory dictionary; Sampling; Standard language.

ENThe paper discusses the selection of dialecticisms in the Dictionaries of Modern and Standard Lithuanian. Constant interaction of the standard language and dialects raises a difficult problem of the selection of dialecticisms for lexicographers and makes them search for the reliable selection criteria. It is often difficult to say whether a word is still a dialecticism or belongs to the standard language. The most important criterion of dictionaries of the standard language is the establishment of words and the scope of their use in the standard language. The analysis of the lexis of already released editions of the Dictionary of Modern Lithuanian reveals the presence of many unnecessary dialecticisms, marked by respective abbreviations or without them and passing from one edition to the other. When submitting dialecticisms to normative dictionaries, the word geography should be taken into account. This will help to avoid narrowly used dialecticisms, incomprehensible to many users. A word of the standard language is a word of the normative language, which belongs to the stratum of general lexis. The relationship of dialecticisms with the standard language is differential. Many dialecticisms, included in the Dictionary of Modern Lithuanian, have not widely established in the standard language due to their rare usage and the presence of more common substitutes in language. The stratum of dialectal words is the source that the standard language returns again and again. When selecting dialecticisms for the dictionary of the standard language, attention should be paid to ethnographisms and chrestomathic examples. It is important to solve the problem of adequate presentation of dialecticisms – these lexical units cannot be presented in the dictionary without special notes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34637
Updated:
2020-02-04 09:34:36
Metrics:
Views: 39
Export: