Daiktavardžio "kaimas" darybos lizdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžio "kaimas" darybos lizdas
Alternative Title:
Derivational field of the noun "kaimas" ("village")
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2019, t. 26, p. 152-172. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darinys; Vedinys; Dūrinys; Darybos lizdas; Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Derivative; Compound; Derivational field; Derivational synonyms; Derivational variants.
Keywords:
LT
Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Darybos lizdas; Darinys; Dūrinys; Vedinys; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Compound; Derivative.
Summary / Abstract:

LTDidesnę lietuvių leksikos dalį sudaro ne pirminiai žodžiai, o dariniai. Lietuvių kalboje dariniai daromi ne tik iš pirminių žodžių, bet ir iš darinių. Taigi lietuvių kalboje apie kokį nors žodį neretai susidaro darybos lizdas. Straipsnyje analizuojamas daiktavardžio kaimas darybos lizdas. Išanalizavus 108 šaknį kaim turinčius darinius, rastus Lietuvių kalbos žodyne (LKŽe), Skaitmeninės Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekoje (PK), Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (DLKT), Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštyne (BŽa), Naujažodžių duomenyne (NŽ) ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (DLKT), padarytos tokios išvados: 1. Daiktavardžio kaimas darybos lizdo didesnę dalį sudaro 1-osios pakopos dariniai (62, t. y. 57 proc. visų darinių); darybos lizde mažiau 2-ojo laipsnio darinių (40, t. y. 37 proc. visų darinių), visai nedaug 3-ojo laipsnio darinių (6, t. y. 6 proc. visų darinių). 2. Darybos lizde dominuoja daiktavardžiai (86 dariniai) – jie sudaro 80 proc. visų darinių. Gerokai mažiau būdvardžių (13, 12 proc. visų darinių), visai mažai veiksmažodžių (6, t. y. 5 proc.) ir prieveiksmių (3, t. y. 3 proc.). Nemažai daiktavardžių darinių yra abstraktai, bet dažniausiai jais įvardijami vieta ir asmenys. 3. Darybos lizde yra ne tik įprastų, žodynuose fiksuotų darinių, bet ir naujadarų – jie sudaro 11 proc. visų darinių. Daugumas naujadarų yra potenciniai dariniai: jie yra visai įprasti, sudaryti pagal reguliarius darybos tipus, jų reikšmė nesunkiai suprantama iš konteksto. Keletas naujadarų laikytini okaziniais dariniais.4. Kai kurie bendrašakniai dariniai susiję variantiškumo arba sinonimijos santykiu (sudarytos ir išanalizuotos 16 darybinių variantų (DV) ir 9 darybinių sinonimų (DS) eilės). Kai kurie DS pasižymi dideliu sinonimiškumo laipsniu, turi tapačias arba labai panašias reikšmes, vartojami panašioje leksinėje aplinkoje, jų substitucija galima be didesnių apribojimų. Vis dėlto DLKT duomenų analizė parodė, kad paprastai skiriasi DS ir DV eilių narių vartojimo dažnumas – matyti tendencija dabartinėje lietuvių kalboje vartoti tik tam tikrus sinonimų (ir variantų) eilių narius. Kai kurie (paprastai neįtraukti į DLKŽ ir BŽa) dariniai dabartinėje lietuvių kalboje vartojami labai retai (arba ne(be)vartojami). Tokius darinius iš esmės galima vadinti archaizmais. [Iš leidinio]

ENThe majority of words of the Lithuanian lexicon are derivatives, not base words. In the Lithuanian language, words are derived not only from the base words, but from derivatives as well. Thus, in Lithuanian, a derivational field around a word is often formed. The article analyses the derivational field of the noun kaimas (‘village’). Having analyzed 108 derivatives with the root kaim found in Dictionary of the Lithuanian Language (LKŽe), Digital Supplement Card File of Dictionary of the Lithuanian Language (PK), Dictionary of Modern Lithuanian (DLKT), list of Dictionary of Standard Lithuanian (BŽa), the Database of Lithuanian Neologisms (NŽ) and The Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (DLKT), the following conclusions were drawn: 1. The greater part of the derivational field of the noun kaimas comprises the derivatives of level 1 (62, or 57 percent of all derivatives); the number of level 2 derivatives is smaller (40, or 37 percent of all derivatives), the number of level 3 derivatives is the smallest (6, or 6 percent of all derivatives). 2. In the derivational field nouns dominate (86 derivatives were found): they make up 80 percent of all derivatives. The field has significantly fewer adjectives (13, or 12 percent of all derivatives), very few verbs (6, or 5 percent) and adverbs (3, or 3 percent). Some of derived nouns are abstract nouns, but most often they refer to a place and a person. 3. In addition to regular cognite derivatives recorded in dictionaries, the derivational field contains neologisms: they make up 11 percent of all derivatives. Most of the neologisms are potential derivatives: they are quite common, formed by regular types of word formation, and their meaning is easily understood from the context. Some of the neologisms can be considered to be uncommon derivatives.4. Some of the derivatives with the same root are in free variation or are synonyms (16 sequences of derivational variants (DV) and 9 sequences of derivational synonyms (DS) were formed and analysed). Some DS have a high degree of synonymy, have identical or very similar meanings, are used in similar lexical environments, and can be substituted without much restriction. However, the DLKT data showed that usually there is a difference in the frequency of use of DS and DV sequence members: there is a tendency in the current Lithuanian language to use only certain members of synonym (and variant) sequence. Some derivatives (usually not included in DLKŽ and BŽa) are used very rarely or are not used in the current Lithuanian language at all. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92579
Updated:
2021-03-17 09:47:50
Metrics:
Views: 78    Downloads: 13
Export: