Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija
Alternative Title:
Motivation of composite helonyms of Marijampolė county
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2017, t. 77, p. 78-102
Keywords:
LT
Marijampolė; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra anksčiau vykdytų arealinės lietuvių toponimijos tyrimų tąsa. Jame analizuojama vieno administracinio vieneto - tarpukario Marijampolės apskrities - sudėtinių helonimų, užrašytų Žemės vardų anketose, motyvacija. Tyrimas atspindi pastangas fiksuoti nykstančius (jau išnykusius) .smulkiųjų hidroobjektų vardus ir atskleisti jų gnoseologinį potencialą, remiantis ne mažiau vertais išsaugoti kitais tarpukario anketų duomenimis. Siekiant kuo patikimesnio vandenvardžių motyvacijos interpretavimo, remtasi tarpukario anketų medžiaga, fiksuojančia nominacijos veiksnius, kalbinės bendruomenės atstovų komunikacinės veiklos rezultatus, padėjusius išaiškinti realiai reprezentuojamą vandenvardžių turinį, pseudomotyvacija. Analizės rezultatai parodė, kad motyvacija per vardų „kūrėją“ fiksuoja ir konservuoja gamtinę, socialine ir kultūrinę aplinką, jos detales. Informatyvus etnokultūriniu požiūriu įvardijimų struktūroje aksiologinio kodavimo, stereotipinio vertinimo funkciją atliekantys paukščio, mitinės būtybės pavadinimai, asociatyviuosius kalbos vienetų ryšius fiksuojantys pseudomotyvatoriai. Vertingu laikytinas ir tirtų vandenvardžių metaforinės raiškos motyvacijos požymių interpretavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarpukario laikotarpis; Vietovardžiai; Vandenvardžiai; Helonimai; Sudėtiniai helonimai; Nominacija; Motyvacija; Pseudomotyvacija; Interwar period; Place names; Hydronyms; Helonyms; Composite helonyms; Nomination; Motivation; Pseudomotivation.

ENThe article is a continuity of the previous research of Lithuanian areal toponymy. It investigates the motivation of composite helonyms from a single administrative unit - interwar Marijampolė County - recorded in the "Land Names" questionnaires. The research reflects the efforts to record the names of the small hydroobjects which are about to get extinct (or which have already fallen into oblivion) and to reveal their gnoseological potential based on other data from the interwar questionnaires which are also worthy of preservation. To achieve as reliable interpretation of the motivation of hydronyms as possible, the article refers to the data of the interwar questionnaires recording the factors o f nomination and the outcomes of the communicative activity of linguistic community members which were useful in clarifying the actually represented content of hydronyms and pseudomotivation. The findings revealed that through the name-giver the motivation records and conserves the surrounding natural, social and cultural environment, its details. The names of a bird or a mythical creature used in the naming structure as the pseudomotivators recording the associative links of linguistic units, which play the function of axiological coding and stereotypical evaluation, are informative in ethnic-cultural terms. The interpretation of the features o f motivation of the metaphorical expression of the hydronyms in question is considered valuable as well. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73039
Updated:
2019-06-27 12:41:43
Metrics:
Views: 50    Downloads: 10
Export: