Frazeologijos pateikimas Mato Slančiausko žodyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Frazeologijos pateikimas Mato Slančiausko žodyne
Alternative Title:
Phraseology presenting in the dictionary of Matas Slančiauskas
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 69, p. 81-98
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmas; Tradicinis frazeologizmas; Stabilusis žodžių junginys; Phraseologism; Traditional phraseologism; Stable word combination.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Stabilusis žodžių junginys.
EN
Stable word combination.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos frazeologiniai junginiai, jų sinonimai ir variantai iki šiol nėra pilnai užfiksuoti. Istoriniuose, tarmių ir šnektų žodynuose šalia tradicinių frazeologizmų galimi pateikti ir stabilieji žodžių junginiai. Tokie žodžių junginiai atspindi frazeologizmų raidą ir sinonimiką, skirtingą kiekvieno Lietuvos regiono frazeologinę raišką, ne visada patenkančią į fundamentaliuosius žodynus. Straipsnyje aptariami frazeologiniai žodžių junginiai iš XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje M. Slančiausko ir jo pagalbininkų surinktų tautosakos rinkinių. M. Slančiausko žodyno straipsniuose pateikta per 580 frazeologinių junginių, iš jų per 380 tradicinių frazeologizmų ir per 200 stabiliųjų žodžių junginių. Jie papildo lietuvių frazeologijos centrą ir atskleidžia plačią periferiją - „užmirštų“ stabiliųjų junginių funkcionavimą. M. Slančiausko žodyno frazeologiniai junginiai rodo, kad prieš 160 metų Joniškio apylinkėse tradicinių frazeologizmų pagrindinis žodis yra kūno dalių pavadinimai (akis, ausis, galva, ranka, koja, pilvas, širdis). Nemažai jų, tikėtina, nusižiūrėta iš rašytinės literatūros, su žodžiais „būrys“, „daiktas“, „galas“, „laikas“, „valia“, „žemė“, „žinia“, „žodis“.M. Slančiausko žodyno stabilieji žodžių junginiai žymimi sutartiniu ženklu 0. Jie dažniausiai sudaromi iš daiktavardžių, būdvardžių ir įvardžių su prielinksniais. Junginiai, sudaryti iš dalelyčių, prieveiksmių, jungtukų, jaustukų, ištiktukų, nėra laikomi frazeologizmais. M. Slančiausko žodyno stabiliųjų žodžių junginių vartojimas ir raiška susiję su tam tikra lokaline, etnine ir istorine lietuvių kalbos raida ir kaita. M. Slančiausko žodyno tradiciniuose frazeologizmuose ir stabiliuosiuose žodžių junginiuose, kaip galima spręsti iš sintaksinės junginio ir teksto raiškos, atsispindi XIX a. pabaigos - XX a. pradžios vertinamieji objektai ir vertinimo kriterijai, susieti su asmeniu, asmenybės elgesiu, veikla. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe variety of Lithuanian phraseological word combinations, their variants and expression is not yet fully recorded. Historical dictionaries, dictionaries of dialects and subdialects constantly complement not only the core of phraseology, so-called traditional phraseologisms, but also a periphery - stable word combinations (frozen linguistic units). Such word combinations reflect the development and synonymy of phraseologisms as well as slightly different phraseological expression in each region of Lithuania, the variety of which is not always fully covered in major dictionaries. The article deals with phraseological word combinations taken from collections of folk narratives prepared by Matas Slančiauskas and his assistants at the end of 19th and the beginning of 20th centuries. There are more than 580 such word combinations in Slančiauskas' dictionary: over 380 traditional phraseologisms and over 200 stable word combinations. They complement the core of Lithuanian phraseology and uncover a wide periphery - functioning of "forgotten" stable combinations of words. In traditional phraseologisms used more than 160 years ago in the areas surrounding Joniškis, the main word frequently names a part of the body (akis (eye), ausis (ear), galva (head), ranka (hand or arm), koja (leg), pilvas (stomach), širdis (heart)). Quite a few of them could have been taken from written sources, because the main words of phraseologisms such as būrys (party, group), daiktas (tiling), galas (end), laikas (time), valia (will), žemė (earth), žinia (message), žodis (word) were more common in printing and literature.Stable word combinations in Slančiauskas' dictionary are marked with the mark 0. Fossilized cases of nouns, adjectives and pronouns with prepositions make the basis of stable word combinations. Combinations with particles, adverbs and onomatopoetic interjections usually are not treated as phraseologisms. Stable word combinations of Slančiauskas' dictionary illustrate various possible lexical links which in some aspects could be dependent on society using a particular language, its customs, moral attitudes, fashions, vitality of a dialect, etc. As could be judged from syntactic expression of the word combination and the text, the traditional phraseologisms and stable word combinations of Slančiauskas' dictionary can be viewed as a reflection of assessed objects and assessment criteria of the end of 19th and the beginning of 20th centuries related to a person, personal behaviour and activity. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52297
Updated:
2018-12-17 13:40:06
Metrics:
Views: 33    Downloads: 2
Export: