Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais)
Alternative Title:
On pragmatic linguistic analysis of place names (based on the place names of Marijampolė county)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2015, t. 73, p. 166-199
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Komunikacija / Communication; Liaudies kultūra / Folk culture; Viešoji nuomonė / Public opinion; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis - mokslinė pragmatinio vietovardžių tyrimo įžanga su keletu pradėtos analizės rezultatų. Jame remiamasi LKI Vardyno fonduose saugomais unikaliais tarpukario Lietuvos anketų toponimijos duomenimis (Marijampolės apskrities vietovardžiais). Vienos etninės srities vietų vardų analizė pasirinktu aspektu yra ankstesnių vietovardžių tyrimų įprastais darybos ir kilmės požiūriais tąsa. Straipsnyje išdėstytos pagrindinės pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės teorinės ir metodologinės nuostatos, atskleidžiami lietuvių toponimikoje mažai naudoti tyrimo aspektai. Šioje publikacijoje remiamasi ypač įdomia ir vertinga iki šiol nepublikuota „Žemės vardų“ anketų pastabų skilties informaciją, leidusią pažvelgti į tiriamąją toponiminę medžiagą per etninės srities kalbos vartotojų patyrimo prizmę. Atliktas tyrimas apibendrintas, pateiktos išvados ir rekomendacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adresantas; Adresantas (įvardytojas); Adresatas; Ekspresinė konotacija; Emocinė konotacija; Emocinė vertinamoji konotacija; Etnokultūrinis komponentas; Etnokultūrinis konotacinis komponentas; Komunikacinė intencija; Perlokucija; Pragmatika; Pragmatinė lingvistika; Pragmatinė lingvistinė vietovardžių analizė; Stereotipas; Tarpukario laikotarpis; Vaizdinė ekspresinė konotacija; Vietovardžiai; Vietovardžių analizė; Įvardijimo situacija; Addressee; Addresser; Adreeser (name-giver); Analysis of place names; Anming situacion; Communicative intention; Emotional connotation; Emotional evaluative connotation; Ethnic-cultural component; Ethnic-cultural connotative component; Ethnic-culturaral connotative component; Expressive connotation; Interwar period; Perlocution; Place names; Pragmatic linguistic analysis of place names; Pragmatic linguistics; Pragmatics; Stereotype; Visual expressive connotation.

ENThe article is a scientific introduction to the pragmatic research of place names presenting several results of the analysis in progress. It relies on unique data of toponymy from the questionnaires of interwar Lithuania stored at the Department of Onomastics in the Institute of the Lithuanian Language (place names from Marijampolė County). The analysis of place names of a single ethnic region from the selected perspective is a continuity of the previous place-name research based on the usual aspects of word-formation and origin. The article presents the major pragmatic theoretical and methodological principles of the linguistic analysis of place names; it reveals the research aspects which have scarcely been used in Lithuanian toponymy. The present publication is based on especially interesting and valuable information from the comments section of the "Land Names" questionnaires, which has not been published before. It enabled to approach the toponymic research material through the prism of experience of language users from a specific ethic region. The research generalizations were formulated; conclusions and recommendations were provided. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55346
Updated:
2019-01-18 13:35:07
Metrics:
Views: 51    Downloads: 16
Export: