Tarptautinių žodžių semantikos pokyčiai administracinėje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių žodžių semantikos pokyčiai administracinėje kalboje
Alternative Title:
Changes in the semantics of international words in administrative language
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2019, 92, 1 pdf (14 p.)
Keywords:
LT
Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTViena iš aktualių problemų, susijusių su tarptautinių žodžių funkcionavimu, yra jų daugiareikšmiškumas, nes kalbos paprastai skolinasi ne visas, o vieną kurią ar kelias daugiareikšmio žodžio reikšmes. Tyrimui pasirinka viena iš tarptautinių žodžių vartojimo sričių – administracinė kalba. Palyginus tarptautinių žodžių žodynuose, išleistuose 1985, 2001 ir 2013 metais, pateiktas administracinėje kalboje vartojamų tarptautinių žodžių reikšmių apibrėžtis, matyti aiškus polinkis – lietuvių kalboje daugiareikšmių tarptautinių žodžių reikšmių daugėja. Naujos tarptautinių žodžių reikšmės yra tiesioginės šalutinės, jų dažnai prireikia specifiniam siauroje srityje žinomam dalykui pavadinti. Administracinėje kalboje būdinga tarptautiniams žodžiams suteikti naujų reikšmių, kai reikia pavadinti su reglamentavimo ir administravimo procesais susijusias procedūras (pvz., iniciatyva, konsultacija, schema) ar veiksmus (pvz., autorizacija, notifikacija, sertifikacija, verifikacija, validacija). Kitas atvejis – žodynuose įtvirtinamos tarptautinių žodžių naujos reikšmės yra perkeltinės. Tais retais atvejais, kai naujai leidžiamuose žodynuose pateikiama mažiau tarptautinių žodžių reikšmių, jomis apibūdinamas išplėstas denotatas. Tarptautinių žodžių semantikos pokyčiai yra neišvengiami; kai naujos šalutinės žodžių reikšmės aiškiai siejasi su pagrindinėmis, jos lengvai prigyja vartosenoje, nes kalbos vartotojams nekyla abejonių dėl jų sampratos. Tačiau vengtina tokių naujų tarptautinių žodžių reikšmių, kurių sąsają su pagrindine žodžio reikšme lietuvių kalboje sunku pagrįsti (pvz., ekscelencijos centras). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinis žodis; Semantika; Žodžio daugiareikšmiškumas; Administracinė kalba; International word; Semantics; Polysemy of words; Administrative language.

ENThe polysemy of words is one of the relevant problems relating to the functioning of international words, because languages usually borrow one or several meanings of a polysemous word rather than all of them. Administrative language, being one of the fields of usage of international words, was selected for the research. After comparing the definitions of the meanings of international words used in administrative language that are presented in the dictionaries of international words published in 1985, 2001 and 2013, an obvious tendency can be observed – the number of meanings of polysemous international words in the Lithuanian language is growing. The new meanings of international words are secondary literal meanings, which are often required to name something which exists in a narrow field. It is rather common to provide new meanings to international words in administrative language when it is required to name the procedures (e.g.iniciatyva, konsultacija, schema) or actions (e.g.autorizacija,notifikacija, sertifikacija, verifikacija, validacija) pertaining to regulation and administration processes.Yet another case – the new meanings of international words established in dictionaries are figurative. In rare cases when new dictionaries present fewer meanings of international words, an expanded denotatum is described by them. The changes in the semantics of international words are unavoidable; when new secondary meanings of words are clearly linked with primary ones, they easily establish themselves in general usage, because language users have no doubt as to how they should be understood. However, such new meanings of international words whose association with the primary meaning in the Lithuanian language is difficult to explain are generally avoided (e.g.ekscelencijos centras). [From the publication]

DOI:
10.35321/bkalba.2019.92.15
ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93085
Updated:
2022-01-19 16:35:58
Metrics:
Views: 20
Export: