Žodžio žodis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio žodis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Field of associations of word žodis 'word' in Lithuanian world-view
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 103-109
Keywords:
LT
Asociacijos; Konceptas; Laisvųjų asociacijų eksperimentas; Paradigminės reakcijos; Psicholingvistika; Sintagminės reakcijos.
EN
Associations; Concept; Experiment of free associations; Paradigmatic reactions; Psycholinguistics; Syntagmatic reactions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos žodžio „žodis“ asociacijos lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. Medžiaga tyrimui surinkta apibendrinus asociacijų eksperimento, kuriame dalyvavo 292 Vilniaus ir Šiaulių aukštųjų mokyklų studentai nuo 19 iki 30 metų, rezultatus. Analizuojant žodžio žodis asociacijų lauką buvo tikėtasi gauti daugiau informacijos apie kalbos vartotojų sąmonėje užfiksuotą naivųjį pasaulėvaizdį, sužinoti, kaip žmonės, kurie turi minimumą kalbotyros žinių, suvokia, kas yra žodis ir kokius požymius jam priskiria. Žodžio „žodis“ asociacijų lauke dominuoja sintagminės asociacijos, jų yra ketvirtadaliu daugiau nei paradigminių. Nagrinėjant sintagmines reakcijas į stimulą žodis lyties aspektu pastebėta, kad vyrų pateiktos asociacijos kiek įvairesnės. Visi eksperimento dalyviai pateikė tokių reakcijų, kurios iliustruoja atributinius žodžio žodis junginius. Dauguma žodžio žodis apibūdinimų, kuriuos pateikė respondentai, yra susiję su teigiamu šio abstraktaus fenomeno vertinimu. Vyrauja žodžio jėgos ir glaudaus santykio su kalbos vartotoju motyvas. Tik respondentai vyrai pateikė tokių reakcijų, kurios atskleidžia atributinius priklausomybės santykius. Abiejų lyčių respondentų pateiktos paradigminės reakcijos iš dalies yra panašios.Respondentai į stimulą žodis reagavo ir konkrečiais leksikos vienetais, kurių neįmanoma susieti nei su sintagminiais, nei su paradigminiais žodžio žodis ryšiais. Didelė dalis tokių reakcijų pavadina moralines vertybes, teigiamai vertinamas emocines būsenas, apskritai malonius dalykus. Padaryta išvada, kad žodžio žodis asociacijos nėra labai įvairios. Dauguma tyrimo dalyvių buvo ne filologijos, o kitų krypčių disciplinas studijuojantys asmenys, todėl galima teigti, kad asociacijų eksperimento rezultatai bent apytiksliai atskleidžia lietuvių kalba kalbančio žmogaus sąmonėje susiformavusį žodžio konceptą: tai, kaip suvokiamas žodis, kokie požymiai jam priskiriami, kokias funkcijas kalbos vartotojas priskiria žodžiui ir kaip vertina šį iš dalies abstraktų fenomeną, turintį materialią (rašytinę ir sakytinę) raišką. [Iš leidinio]

ENIn the present paper the associations of the word žodis 'word' in Lithuanian world-view are analysed. The material is based on the results of experiment in which 292 students (from 19 to 30 years old) from Šiauliai and Vilnius universities took part. While analysing the field of associations of the word žodis 'word' it was hoped to obtain more information about the naive world-view registered in language user's sense as well as to learn how people, who have the minimum of knowledge in linguistics, perceive what is žodis 'word' and what features are ascribed to it.In the association field of the word žodis 'word' the syntagmatic associations dominate; there is a quarter of them more than paradigmatic. While analysing the syntagmatic reactions to the stimulus žodis 'word' according to sex aspect it was noted that the associations presented by men are a bit more diverse. All participants of experiment presented such reactions which illustrate attributive word combinations of žodis 'word'. The majority of descriptions of the word žodis 'word', which were presented by the respondents, is associated with positive assessment of this abstract phenomenon. The motive dominates between žodis 'word' power and close connection with language user. Only men respondents presented such reactions which reveal attributive dependence relations. The paradigmatic reactions presented by both sexes are partially similar. The respondents to the stimulus word reacted by means of particular words, which are not possible to relate neither with syntagnatic, nor with paradigmatic relationships of the word žodis 'word'. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41571
Updated:
2018-12-17 13:19:02
Metrics:
Views: 106    Downloads: 12
Export: