Darybinių sinonimų, darybinių variantų ir paronimų panašumai bei skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darybinių sinonimų, darybinių variantų ir paronimų panašumai bei skirtumai
Alternative Title:
Similarities and differences of derivative synonyms, derivative variants, and paronyms
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 206-214
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTKalbotyroje sinonimais vadinami tapačios arba artimos reikšmės kalbos vienetai, variantais - to paties kalbos vieneto skirtybės, o paronimais dažniausiai laikomi išraiškos atžvilgiu artimi skirtingos reikšmės žodžiai. Ne visuose kalbotyros veikaluose minimi darybiniai sinonimai ir darybiniai variantai yra viena iš sinonimų ir variantų atmainų. Pastebėta, kad tais pačiais terminais kartais įvardijami ne visai tie patys kalbos reiškiniai, arba, atvirkščiai, analizuojant darybiniais sinonimais ar darybiniais variantais laikytinus darinius, tokie terminai apskritai nevartojami. Šiame straipsnyje yra apžvelgiamos įvairiuose kalbotyros veikaluose pateiktos darybinių sinonimų, darybinių variantų ir paronimų sampratos, aptariami šiais terminais vadintinų žodžių panašumai ir skirtumai. Ojektyviu darybinių sinonimų ir darybinių variantų skirties kriterijumi reikėtų laikyti darybos formantą (raiškos planas). Darybiniais sinonimais laikytini tapačios arba artimos reikšmės bendrašakniai dariniai, sudaryti su skirtingais darybos formantais (stigimas - stygius - stiga, pertįsa - pertįsėlis, rėkoti- rėkauti).Darybiniais variantais laikytini tuos pačius pamatinius žodžius ir tą patį darybos afiksą turintys dariniai, kurie skiriasi kokiomis nors šalutinėmis darybos priemonėmis, pvz.: varijuoja ta pati priesaga (bėgsnoti / bėgsnoti), tas pats priešdėlis (užausis / užuausis) ar / ir tos pačios priesagos arba priešdėlio vediniai skiriasi galūne (kartokas / kartokus, pamiškė/pamiškė; tos pačios galūnės vediniuose varijuoja pamatinio žodžio priešdėlis (apivaras I apyvaras / apvaras); tos pačios priesagos, galūnės, priešdėlio vediniai arba iš tų pačių pamatinių žodžių sudaryti dūriniai skiriasi šaknies balsių ir / ar priebalsių kaita (pakaitalas /pakeitalas, sagė /segė, pokurtis /pokurčis, saulėlydis /saulėleidis); iš tų pačių pamatinių žodžių sudaryti dūriniai skiriasi jungiamuoju balsiu ir/ ar galūne {tarpukalnė/ tarpukalnis/ tarpkalnė/ tarpkalnis). Jeigu skirtingus darybos formantus turintys tapačios reikšmės dariniai laikomi darybiniais variantais, siaurinama darybinių sinonimų samprata - lyg ir atsisakoma absoliučiųjų sinonimų (būtent tokiais galima laikyti aplankalas - aplankas tipo darinius). Paronimais tiksliausia laikyti panašiai skambančius skirtingos reikšmės žodžius, turinčius tą pačią arba skirtingas šaknis (aliuzija - iliuzija, efektingas - efektyvus). Kai paronimų samprata išplečiama ir jais laikomi panašią arba tapačią reikšmę turintys žodžiai, paronimai iš esmės sutapatinami su leksiniais (bimbti - zimbti - zvimbti) arba su darybiniais (žiauksėti - žiaukčioti) sinonimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darybiniai afiksai; Darybiniai formantai; Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Darybos afiksas; Darybos formantas; Paronimai; Reikšmė; Derivational affixes; Derivational formants; Derivational synonyms; Derivational vaiants; Derivative affix; Derivative formative; Derivative synonyms; Derivative variants; Meaning; Paronyms.

ENIn linguistics, the synonyms are considered to be the language units that possess the identical or related meaning, variants - the differences of the same language unit, and the paronyms are mostly considered to be the words with different meanings that are close in their expression. The derivative synonyms and derivative variants that are mentioned not in all linguistic works are the types of synonyms and variants. It is noted that the same language phenomena are sometimes named not by the same terms, or, on the contrary, while analyzing the formations that are considered to be derivative synonyms or derivative variants such terms are not generally used. In the present paper, the conceptions of derivative synonyms, derivative variants, and paronyms that are presented in various linguistic works are presented as well as the differences and similarities of the words that are named by these terms are discussed. The formative of derivative (expression) is proposed to be the objective criteria of difference between derivative synonyms and derivative variants. Derivative synonyms are proposed to be the conjugate derivatives of the same or close meaning that are formed from different derivation formatives (stigimas - stygius - stiga, pertįsa -pertįsėlis, rėkoti - rėkauti).[...]. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47541
Updated:
2018-12-17 13:34:47
Metrics:
Views: 135    Downloads: 20
Export: