Ekspresyvioji lietuvių kalbos leksika ir vartosenos žodynai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspresyvioji lietuvių kalbos leksika ir vartosenos žodynai
Alternative Title:
Expressive lexis of Lithuanian and usage dictionaries
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pasiūlyti kriterijus, kuriais remiantis būtų galima įvertinti, ar ekspresyvusis žodis trauktinas į žodyną, bei apžvelgti tokių žodžių kaip specifinių leksemų reikšmės aprašymo ypatumus. Vaizdingieji veiksmažodžiai ir daiktavardžiai ne tik pavadina veiksmą, daiktą, reiškinį, būseną ir pan., bet ir suteikia apie tą žodį papildomos emocinės, ekspresinės arba modalinės informacijos (dūlinti, plumpinti 'sunkiai eiti') Vaizdingieji daiktavardžiai daugiausia apibūdina žmogų ar jo kūno dalis, būdo savybes, asmenybės bruožus,( makaulė 'galva', kėpša 'liurbis, kvailys'). Kita ekspresinės leksikos dalis – ištiktukai, keiksmažodžiai, jaustukai, gyvūnų šaukimo garsažodžiai – neįvardija tikrovės, o tik išreiškia kalbėtojo jausmus, pojūčius, potyrius jos atžvilgiu arba jį supančią tikrovę paprasčiausiai pamėgdžioja. Ekspresyvioji leksika yra specifinė, kad ją sudarančių žodžių semantinėje struktūroje vyrauja konotacinis elementas. Todėl aprašant tokią leksiką žodynuose reikia įvertinti pragmatinę jos vartojimo situaciją. Ekspresyvios leksikos atrankos vartosenos žodynams kriterijai gali būti keli: vartojimo dažnumas (parenkant komunikacinio perviršio ypatybių turinčius žodžius, reikia atsižvelgti į realų jų vartojimą); leksikografo valia („ideologiniai“ argumentai, manant, kad žodynas yra priemonė sulaikyti tokios leksikos nykimą, suaktualinti kai kurias nykstančių žodžių grupes); kognityvistinis kriterijus (atsisakius konotuotų ideografinių sinonimų pateikimo, susiaurinamos reiškinių, veiksmų, objektų sąvokos ir daroma žala suvokimo procesams).Reikšminiai žodžiai: Ekspresyvumas; Jaustukas; Keiksmažodis; Kognityvistinis kriterijus; Leksikografo valia; Vaizdingasis veiksmažodis; Vartojimo dažnumas; Žodynas; Cognitive criterion; Curse; Dictionary; Expressive lexis; Figurative verb; Frequency of use; Interjection; Lexicographer's wish; Lithuania language.

ENAttempts are made in the article to suggest criteria, based on which an expressive word could be assessed if it is worth including into a dictionary, and to review peculiarities of meaning description of such words, as specific lexemes. Figurative verbs and nouns not only name an action, thing, phenomenon, state, etc., but they also add additional emotional, expressive or modal information to the word (plod along, trudge = to walk with a difficulty). Figurative nouns usually describe a human being or his body parts, characteristics, personality features (noddle "head", moppet "bumpkin, fool"). The other group of expressive vocabulary, i.e. onomatopoeic interjections, swear words, interjections, onomatopoeic words, does not name the reality but rather expresses speaker's feelings, sensations, experience in respect of the reality or simply imitates the surrounding reality. Expressive lexicon is specific, semantic structure of its words is prevailed by connotative element. Therefore, when describing such lexicon in dictionaries, pragmatic situation of its use must be assessed. Expressive lexicon can be included into the language usage dictionaries according to several criteria: frequency of use (when selecting words with communicative excess properties, their actual use must be considered); lexicographer's will ("ideological" arguments considering a dictionary as a means to preserve such lexicon from decline; to add freshness to some vanishing groups of words); cognitive criterion (refusing presentation of connoted ideographic synonyms, concepts of phenomena, actions, objects are narrowed and thus damage is made on the processes of perception).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34955
Updated:
2017-02-26 22:52:20
Metrics:
Views: 193
Export: