"Ὰ la guerre comme à la guerre": žvilgsnis į Lietuvos viešąjį karo diskursą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Ὰ la guerre comme à la guerre": žvilgsnis į Lietuvos viešąjį karo diskursą
Alternative Title:
"Ὰ la guerre comme à la guerre": a a look at Lithuanian public war discourse
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2019, t. 26, p. 139-151. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karo diskursas; Lietuvos kariuomenė; Konceptualiosios metaforos; Viešasis diskursas; War discourse; Lithuanian Armed Forces; Conceptual metaphors; Public discourse.
Keywords:
LT
Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army; Konceptualiosios metaforos; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Viešoji nuomonė / Public opinion.
EN
Conceptual metaphors; Lithuanian Armed Forces; War discourse.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – palyginti žurnalo KARYS 1937 ir 2017 metų liepos mėnesių numerių tekstuose aktualizuojamo karo diskurso specifiką. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo iškelti keli uždaviniai: apibrėžti viešojo karo diskurso ribas; suklasifikuoti tekstuose aktualizuojamas konceptualiąsias metaforas; apibendrinti svarbiausius tekstuose aprašomus konceptus; remiantis analizės rezultatais daryti prielaidas, koks pasaulio vaizdas yra kuriamas skirtingų metų žurnalo KARYS numeriuose. Metaforų aktualizacija viešajame karo diskurse priklauso nuo to, kas, apie ką ir kam rašo. Karo diskursas – tai kariuomenės kasdienybė, karinė technika, kariniai konfliktai, žmonių (ne)nusiteikimas reikalui esant kovoti už savo tėvynę su ginklu ir gresiant mirtinam pavojui, taigi, neišvengiamos vertybių, moralinio pasirinkimo ir kt. temos, kurias iki galo atskleisti pavyksta aktualizuojant konceptualiąsias metaforas. Numanoma tikslinė auditorija ir jai perduodamos žinios pobūdis gali iš esmės pakeisti aktualizuojant metaforą pasitelkiamus perkeliamuosius požymius. Suklasifikavus ir išanalizavus žurnalo KARYS 1937 ir 2017 metų liepos mėnesių numeriuose aktualizuotas konceptualiąsias metaforas paaiškėjo, kad jos yra universalios, tačiau skiriasi pasitelkiamų perkeliamųjų požymių įvairovė. Skirtumus galima susieti su nekalbinės tikrovės ypatumais: nuo 1937 metų nepriklausomos valstybės, kuri iš esmės buvo žemdirbių kraštas, pereita prie valstybės, turinčios pramonę, išvystytas technologijas. Visi šie motyvai aktualizuojami atitinkamo laikotarpio metaforose. Dalis abiejuose numeriuose aptariamų temų yra bendra: kalbama apie puikų Lietuvos karių pasirengimą, užsimenama apie neramią tarptautinę padėtį.2017 metų numerio temas galima apibūdinti kaip realistiškesnes, o visame numeryje pateikiamą pasaulio vaizdą – kaip dramatiškesnį ir niūresnį. [Iš leidinio]

ENThe aim of the present paper is to compare the specificity of war discourse actualized in the magazine KARYS of the July issues of the 1937 and 2017 years. In order to achieve this aim, the following objectives have been set: to define the limits of public war discourse; to classify the conceptual metaphors actualized in the texts; to summarize the most important concepts described in the texts; on the basis of the obtained results to make assumptions what world view is created in the issues of the magazine KARYS of different years. War discourse refers to the everyday life of the armed forces, military technology, military conflicts, people’s (un)willingness to fight for their homeland with a weapon and under threat of death, and thus values, moral choices and other topics that are fully revealed by conceptualizing metaphors. The implied target audience and the nature of the message conveyed to it can essentially change transferable features while actualizing a metaphor. After classifying and analysing the conceptual metaphors actualized in the magazine KARYS in the July issues of 1937 and 2017 years, it was revealed that they are universal, however, they differ in a variety of transferred features. The differences can be attributed to the particularities of the non-linguistic reality: since 1937, from an independent state, which was essentially a land of farmers, it was switched to the advanced state which has industry and developed technologies. All these factors are actualized in the metaphors of the relevant period. Some of the topics covered in both issues of the journal are common: it is written about the excellent preparation of Lithuanian soldiers, the troubled international situation is mentioned as well. The topics of the 2017 issue can be described as more realistic and the world view is described as more dramatic and gloomy. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92570
Updated:
2021-03-16 17:27:19
Metrics:
Views: 21
Export: