Lietuvių kalbos sintaksė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos sintaksė
Edition:
3-iasis patais. leid.
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002.
Pages:
392 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LT„Lietuvių kalbos sintaksė“ – tai ir monografinis sintaksės aprašas, ir sintaksės vadovėlis. Knygoje daugiausia plėtojama ir naujai argumentuojama nuo J. Jablonskio laikų įsigalėjusi tradicinės lietuvių kalbos sintaksės bei jos kategorijų samprata. Tradicinę sintaksę šiandien būtina daug kur papildyti kitų mokyklų, kitų krypčių išvadomis. Knygoje siekiama vertinti sintaksės faktus keliais aspektais, iškelti kelis alternatyvinius sprendimus. Remiantis funkciniu požiūriu, šalutiniai sakiniai aptariami drauge su sakinio dalimis. Vadovėlį sudaro platus „Įvadas“ ir trys pagrindinės dalys: „Sintagminiai santykiai ir žodžių junginiai“, „Sakinys ir sakinių tipai“ ir „Sakinio dalys“ su pabaigoje pridedamu teksto gramatikos pobūdžio skyreliu „Autorinė ir neautorinė kalba“ ir dar kalbos praktikos dalele – „Skyrybos pagrindai“. Kiekvienoje dalyje atitinkami sintaksės faktai apibūdinami pirmiausia trimis aspektais: struktūros, formaliuoju ir semantikos, kartais – funkciniu aspektu. Pirmojoje dalyje aiškinami sintagminiai žodžių santykiai ir žodžių junginių semantika. Nemaža dėmesio skiriama sakinio sampratai, naujai formuluojama sakinio predikatyvumo samprata. Sakinio dalių aprašas nukeltas po sakinių tipų – nors esama skeptiškumo dėl šių gramatinių kategorijų, visgi motyvuojama, jog atsisakyti sakinio dalių netikslinga. Sintaksės vadovėlio visumą turi papildyti pratimai – juos numatoma išleisti skyrium. Knygoje taupumo sumetimais ribojamas ir pavyzdžių kiekis. Laikomasi nuomonės, jog svarbiausia yra išdėstyti faktų nagrinėjimo principus ir išryškinti galimus problemų sprendimo kelius.Reikšminiai žodžiai: Antrininkė sakinio dalis; Funkcinis požiūris; Lietuvių kalbos sintaksė; Sakinio dalis; Sakinys; Sintaksė; Skyryba; Tarinys; Veiksnys; Žodžių junginiai ir sakiniai; Žodžių junginys; Finctional approach; Part of the sentence; Phrase; Predicate; Punctuation; Secondary part of the sentence; Sentence; Subject; Syntax; Syntax of Lithuanian language; Word combinations and sentences.

EN"The Syntax of the Lithuanian Language" is both a monographic description of syntax and a syntax textbook. The book develops and argues anew the concept of traditional Lithuanian syntax and its categories that have been established from the days of Jonas Jablonskis. Today, traditional syntax must be supplemented by the conclusions of other schools and trends. The book aims to evaluate several aspects of syntactic facts and to raise a few alternative solutions. For functionality, subordinate clauses are discussed together with sentence parts. The textbook is made up of an extensive introduction and three main parts: "Syntagmatic Relations and Word Combinations", "The Sentence and Sentence Types" and "Sentence Parts", appended with a grammatical section entitled "Copyrighted and Non-Copyrighted Language" as well as a "Fundamentals of Punctuation". In each part, the relevant syntactic facts are first described in three aspects: structure, formal and semantic, and sometimes from a functional point of view. In the first part, the syntagmatic relations between words and the semantics of word combinations are explained. Considerable attention is given to the concept of the sentence, and the concept of sentence predication is newly formulated. Description of sentence parts is postponed until after sentence types - although there is scepticism regarding these grammatical categories, reason is nevertheless given that the renunciation of sentence parts is inexpedient. The syntax textbook should be supplemented with exercises - these will be published separately. The number of examples is also limited in the book for economic reasons, holding to the opinion that the most important thing is to set forth the principles of fact analysis and to expose possible ways to solve problems.

ISBN:
9986193273; 9986193273; 9986190010
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35809
Updated:
2013-04-28 23:30:16
Metrics:
Views: 556
Export: