Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena
Alternative Title:
Equivalents of New Loanwords: Structure and Usage
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
191 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 8
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tyrimo pobūdis — Leksikos gryninimo polinkiai bendrinės lietuvių kalbos istorijoje — Požiūris į naujuosius skolinius ir jų atitikmenis — Naujųjų skolinių atitikmenų struktura — Vientisiniai atitikmenys — Darybiniai naujadarai — Vediniai — Dūriniai — Semantiniai naujadarai — Kanoniniai žodžiai — Sudėtiniai atitikmenys — Dvižodžių sudėtinių atitikmenų raiška — Daugiažodžių sudėtinių atitikmenų raiška — Trižodžiai atitikmenys — Keturžodžiai atitikmenys — Sudėtinių atitikmenų priklausomųjų dėmenų funkcijos. Raiškos priemonių konkurencija — Lyginamoji naujųjų skolinių ir jų atitikmenų struktūros analizė — Naujųjų skolinių atitikmenų vartosena — Rašytinė naujųjų skolinių atitikmenų vartosena — Žiniasklaidos atstovų nuomonė skolinių norminimo klausimais — Rašytinės naujųjų skolinių atitikmenų vartosenos polinkiai — Skolinių ir jų atitikmenų konkurencija — Atitikmenų konkurencija — Leksikos variantų atranką lemiantys veiksniai — Sakytinė naujųjų skolinių atitikmenų vartosena — Sakytinės naujųjų skolinių atitikmenų vartosenos polinkiai — Skolinių ir jų atitikmenų konkurencija — Atitikmenų konkurencija — Leksikos varianto pasirinkimą lemiantys veiksniai — Rašytinės ir sakytinės naujųjų skolinių atitikmenų vartosenos panašumai ir skirtumai — Baigiamosios išvados — Literatūra ir šaltiniai — Summary — Kalbos reiškinių rodyklė.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠi knyga parengta humanitarinių mokslų disertacijos "Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena" pagrindu. Disertacijoje […] aptarti 1991 – 2001 metais bendrojoje lietuvių kalbos vartosenoje funkcionavę ar (ir) tokiai vartosenai teikti naujųjų skolinių atitikmenys, aprašyti jų vartosenos polinkiai. Nuo to laiko lietuvių kalboje radosi ir naujų skolinių, ir naujų atitikmenų. Disertacijoje aprašytųjų leksikos variantų vartosena taip pat (kiek) pakito: pavyzdžiui, pasitvirtino anuometinės prielaidos dėl vieno ar kito naujojo leksikos varianto įsigalėjimo vartosenoje ar jo atmetimo, vienam kitam tuomet realių konkurentų neturėjusiam skoliniui pasiūlyta naujų atitikmenų […]. Nauja informacija, susijusi su galimais ar esamais esminiais disertacijoje aptartos situacijos pokyčiais, pateikiama išnašose […]. Taigi publikuojamoje disertacijoje – ji buvo apginta kaip sinchroninės kalbotyros darbas (pabrėžiant dinaminį sinchronijos pobūdį) – galima rasti dalykų, atspindinčių naują skolinių ir jų atitikmenų vartosenos raidos etapą. Vis dėlto galima teigti, kad bendriausi disertacijoje aprašyti naujosios lietuvių kalbos leksikos vartosenos polinkiai išlieka tie patys. Galimybė palyginti du naujųjų skolinių ir jų atitikmenų vartosenos pjūvius – ankstesnio laikotarpio ir dabartinį – gali padėti atsakyti į kalbos normintojams svarbų klausimą, ar, remiantis įvairialype vartosenos analize, galima numatyti leksikos variantų konkurencinės kovos baigtį […]. [autoriaus tekstas sutrumpintas]

ENThis book was prepared on the basis of humanitarian thesis Equivalents of New Loanwords: Structure and Usage. The thesis […] discusses new loanwords and/or suggested equivalents that were functioning in usage of Lithuanian language during 1991 – 2001, and tendencies of their usage. Since then, new loanwords and equivalents emerged in Lithuanian language. The usage of lexical versions described in the thesis has changed (a little) as well: for example assumption of that time regarding establishment or rejection of one or the other new lexical versions were confirmed, new equivalents were suggested to one or another loanword that had no real competition […]. New information related to possible and existing essential situational changes related to the thesis is supplied in footnotes […]. Thus, the published thesis—which was defended as a piece of work of synchronical language studies (underlining the dynamic nature of synchrony—may reflect a stage of usage of new loanwords and their equivalents. Still, it may be maintained that the most common inclinations of usage of the most up-to-date Lithuanian language lexis remain unchanged. A possibility to compare two sections of the most up-to-date loanwords and their equivalents—that of the previous period and the current one—may help a language standardization specialist to answer to an important question regarding a possibility to predict the outcome of the competitive battle between lexical versions on the basis of a versatile usage analysis […].

ISBN:
9986668921
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2076
Updated:
2020-10-24 15:12:32
Metrics:
Views: 53
Export: