Hodegetika : auklėjimo mokslas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hodegetika: auklėjimo mokslas
Edition:
2-asis papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Agora, 2003.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Antrojo leidimo pratarmė — I. Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo struktūra. Auklėjimo pamatai. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai — II. Auklėjimo mokslo epistemologija — 1. Pasirengimas tyrimui — 2. Hodegetinių tyrimų metodai — 3. Asmenybės diagnostika — III. Bendrasis asmenybės auklėjimas — 1. Meilės tiesai ugdymas — 2. Teistinis auklėjimas — 3. Etinis auklėjimas — 4. Estetinis auklėjimas — 5. Fizinis auklėjimas ir grūdinimas — 6. Saviaukla — IV. Auklėjimas tautai ir visuomenei — 1. Lietuvių tauta ir tautiškumo ugdymas — 2. Tautinis auklėjimas — 3. Patriotinis auklėjimas — 4. Nacionalinis auklėjimas — 5. Visuomeninis auklėjimas — 6. Pilietinis auklėjimas — V. Auklėjimas praktinei veiklai — 1. Auklėjimas tikrovės pažinimui — 2. Bendravimo veikloje tobulinimas — 3. Auklėjimas tarptautiniam bendradarbiavimui — 4. Šeiminis auklėjimas veiklai — 5. Auklėjimas darbui — 6. Profesinis orientavimas ir konsultavimas — VI. Auklėjimo metodika — 1. Auklėtinių pažinimas ir vertinimas — 2. Pavyzdžio metodika — 3. Monologo metodika — 4. Dialogo metodika — 5. Veikdinimo metodika — 6. Stimuliavimo metodika — 7. Renginio metodika — Hodegetikos praktinės analizės užduotys — Pabaiga – Literatūra.
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTŠiame leidime telpa visas pirmojo leidimo turinys. Jis šiek tiek patikslintas ir papildytas mokslinio tyrimo metodologijos ir tikėjimo kaip egzistencijos veiksnio klausimais. Knygoje nagrinėjami klausimai remiasi pažiūra, kad žmogus iš prigimties yra saviraiški, besiugdanti būtybė, o auklėjimui skirtas uždavinys jam padėti tapti adekvačia sau ir pasauliui asmenybe. Būti adekvačiam pasauliui reiškia gebėjimą jame veikti ir elgtis pagal amžinąsias pasaulio vertybes atsižvelgiant į kitimo iššūkius. Šis gebėjimas veikti ir elgtis pasaulyje subręsta auklėjant žmogų tinkamai su juo santykiauti. Auklėjimas čia suprantamas kaip permanentinio ugdymo funkcija. Todėl neapsiribojama vaikystės, paauglystės, jaunystės amžiumi nagrinėjant auklėjimo vyksmą. Atskiri pavyzdžiai imami iš minėto amžiaus moksleivių elgesio ar psichikos ypatumų. Daugiausia kalbama apie žmogų kaip kūno ir dvasios vienį. Galvoje turimas ir suaugusiojo amžius, ypač būtinumas jaunimą auklėti suaugusio žmogaus gyvenimui. Leidinį sudaro šeši skyriai, kuriuose nagrinėjamos vadovavimo ir pagalbos asmenybės tapsmui problemos. Pirmame skyriuje akcentuojami auklėjimo pamatų ir principų klausimai. Antrasis skyrius pateikia žinių tyrimų metodologijai, trečiasis skyrius apima bendrąsias asmenybės auklėjimo ir saviauklos problemas, o ketvirtasis ir penktasis skyriai gvildena specialius klausimus, kylančius iš žmogaus rengimo gyventi ir veikti pasaulyje. Šeštajame skyriuje nagrinėjama auklėjimo metodika. Knygoje buvo siekiama aprėpti daugelį problemų, gilintis į jų esmę ir sprendimo būdus.Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Asmenybės auklėjimas; Auklėjimas; Auklėjimo metodika; Edukologija; Hodegetika; Educology; Hodegetic; Methods of upbringing; Parenting; Parenting personality methodology; Personality.

ENThe edition contains the entire content of the first edition. It has been slightly specified and supplemented with the issues of scientific research methodology and faith as the factor of existence. The issues analysed in the book are based on the approach that a man is by nature a self-expressed, developing being, and upbringing is bestowed with an objective to help him become a personality who is adequate to himself and the world. Being adequate to the world means an ability to act in it and behave according to the eternal universal values with regard to the challenges of change. This ability matures when upbringing the individual to adequately interact with it. Upbringing is here understood as the function of permanent education. Therefore the analysis of the process of upbringing is not limited to childhood, teenage years and youth. Individual examples are taken from the peculiarities of behaviour or mind of pupils of the given age group. A human being is mainly referred to as the unity of body and soul. The adult age is also implied, in particular the necessity to bring up a young person for the life of a mature person. The publication consists of six chapters which examine the problems of guidance and assistance for becoming a personality. The first chapter emphasises the issues of the foundation of upbringing and principles. The second chapter provides information for research methodology; the third one covers general problems of personality’s upbringing and self-education; whereas the fourth and fifth chapters explore special questions arising out of preparation of a human being to live and act in the world. The sixth chapter analyses the methods of upbringing. The book seeks to cover many problems, go deep into their essence and solutions.

ISBN:
9986633648; 9986633044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36359
Updated:
2013-10-03 19:02:13
Metrics:
Views: 216
Export: