Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės suvokimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės suvokimą
Alternative Title:
Value attitudes and perception of adolescents engaged and not engaged in sports
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2010, Nr. 1 (76), p. 13-20
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje pasigendama tyrimų, kuriuose būtų analizuojamas paauglių požiūris į vertybes ir jų prasmės suvokimą. Vienas iš reikšmingų veiksnių, darančių didelę įtaką paauglio vertybinių orientacijų ir asmenybės savybių ugdymui, yra sportinė veikla. Tyrimo tikslas — atskleisti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių (5-6 klasių mokinių) požiūrį į vertybes ir nustatyti vertybių prasmės suvokimo lygį. Tyrimo uždaviniai: atskleisti paauglių požiūrį į terminalines ir instrumentines vertybes, jų reikšmingumo pripažinimą; atskleisti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių požiūrį į vertybes fizinio aktyvumo aspektu; nustatyti sportuojančių ir nesportuojančių paauglių vertybių prasmės suvokimo lygį. Tyrimas atliktas 2007 m. gegužės mėnesį. Buvo tiriami paaugliai (5-6 klasių mokiniai). Paimta atsitiktinė 5-6 klasių mokinių imtis iš aštuonių bendrojo lavinimo mokyklų, esančių įvairiose Lietuvos kaimo vietovėse ir skirtingų dydžių miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje) bei rajonų centruose: Plungėje, Telšiuose, Raseiniuose, Šakiuose. Imties dydis reprezentatyvus. Tiriamąją imtį sudarė 708penktų-šeštų klasių mokiniai: 351 (49,6%) penktos ir 357 (50,4%) šeštos klasės. Iš jų 485 (68,5%) nesportuojantys paaugliai, kurie lankė tik kūno kultūros pamokas, ir 223 (31,5%) sportuojantys paaugliai, lankantys sporto mokyklas ir kūno kultūros pamokas. Vykdant tyrimą laikytasi etinių ir teisinių tyrimo principų. Kiekvienam respondentui buvo paaiškintas tyrimo tikslas ir garantuotas duomenų anonimiškumas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; modifikuota M. Rokeach (1979) vertybinių orientacijų metodika (Lee, Cockman, 1995; J. Cruz et al., 1995 ir kt.); fizinio aktyvumo grupės nustatymas (Vainienė, Kardelis, 2008); matematinė statistika.[...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Požiūris į vertybes; Sportinė veikla; Terminalinės ir instrumentinės vertybės; Attitude towards values; Sporting activity; Terminal and instrumental values.

ENThe scientific literature still lacks studies, which analyze adolescents' attitudes towards values and perception of their conception. One of the major factors making a significant impact on adolescents' value orientations and their personality development is sporting activity. The aim of the research was to determine and evaluate value attitudes and perception of adolescents engaged and not engaged in sports. The tasks of the research were: to reveal adolescents' attitudes towards terminal and instrumental values and the acknowledgment of their significance; to unfold attitudes towards values from the perspective of physical activity; to determine the level of perception of value meaningfulness of adolescents engaged and not engaged in sports. The research was carried out in May 2007. The respondents were adolescents (5-6th formers). The sample of the research was randomly chosen among 5-6th formers from eight secondary schools of different rural areas of Lithuania and different cities (Vilnius, Klaipėda) and regional centers (Plungė, Telšiai, Raseiniai, Šakiai). The size of the sample consisted of 708 schoolchildren. 351 (49.6% ) of them were 5th-formers and 357 (50.4%) 6th-formers. 485 (68.5%) among them were not engaged in sports and they only attended the lessons of physical training, and 223 (31.5%) were engaged in sports and attended sports schools and the lessons of physical training. In the process of the research ethical and legal principles were observed.The aim of the research was explained to every respondent and the anonymity of the research was guaranteed. Methods of the research: the analysis of scientific literature; modified M. Rokeach (1979) methodology of value orientations (Cruz et al., 1995; Lee, Cockman, 1995); physical activity group setting (Vainienė, Kardelis, 2008); mathematical statistics. The empirical study showed that adolescents of that age considered health, happy family and learning to be the most relevant terminal values, and instrumental values were respectfulness and honesty. Adolescents engaged in sports gave priority to the terminal values with compatibility of team activities, game enjoyment and active life, whereas respondents not engaged in sports considered these values to be less significant. The level of perception of the notion of values among adolescents engaged and not engaged in sports was similar - statistically significant differences were not found. Almost half of all adolescents surveyed did not fully perceive the notion of values. Such incomprehensive level of perception of the notion of values shows that deepening insight into the values notion still remains a relevant pedagogical problem. [text from author]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24193
Updated:
2021-02-25 09:59:44
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: