Pedagogo asmenybės individualumo vaidmuo ugdant vertybines vaikų nuostatas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPedagogo asmenybės individualumo vaidmuo ugdant vertybines vaikų nuostatas
AutoriaiTijūnėlienė, Ona
KnygojeSocialinės aplinkos įtaka vaiko ir jaunuolio vertybinių nuostatų ugdymui : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų rinkinys, 2005 m. balandžio 14/15 d . 2005, P. 136-147
Reikšminiai žodžiai
LTAsmenybė; Individualumas; Nuostata; Pedagogas; Pedagogo asmenybė; Pedagogo individualumo vaidmuo; Pedagogo kūrybiškumas; Vaikų vertybinės nuostatos; Vertybinės vaikų nuostatos; Vertybių sistema
ENAttitude; Children's moral values; Children's value attitudes; Individuality; Individuality and the role of teacher; Pedagogue; Person; Teacher's creativity; Teacher's personality; Value system
Santrauka / Anotacija

LTRealizuojant vertybinį turinį, mokytojo asmenybės vaidmuo turėtų būti tyrinėjamas visuomenės gyvenimo kaitos ir naujų iššūkių Lietuvos žmogui kontekste, integraliau vertinama jo asmenybės turiningumo, kūrybiškumo ir individualumo raiška orientuojant mokinius į vertingiausias vertybes. Todėl straipsnyje analizuojamas pedagogo individualumo vaidmuo ugdant vertybines vaikų nuostatas. Žmogaus vertingumas – asmenybė. Asmenybe individas tampa sąveikaudamas su vertybėmis tiek makroaplinkoje, tiek mikroaplinkoje. Asmenybė – asmeniškai ir visuomeniškai vertingas, savarankiškas ir atsakingas žmogus. Tapimas asmenybe – tolydus procesas, kuriame internalizuodamas socialinio ir kultūrinio gyvenimo vertybes, žmogus atsiduria vis aukštesnėje savęs kultūrinimo ir kultūros pakopoje. Įgijęs pakankamos konkrečios patirties, žinių, įspūdžių, įgūdžių, įpročių, požiūrių – žmogus susiformuoja nuostatas, t.y. išsiugdo visybinį pasirengimą reaguoti į aplinkos poveikius. Už nuostatą sudėtingesnė yra vertybinė orientacija – ji apibūdina subrendusios asmenybės parengtį veikti pagal vertybes. Taigi ugdant asmenybę, iškyla vertybių pasirinkimo kriterijaus problema. Demokratinėje valstybėje pasirenkant vertybes vadovaujamasi tolerancijos principu. Pasisavinant vertybes pagrindinis tarpininkas tarp jų ir ugdytinių yra pedagogas, kuris savo individualumu ir kūrybiškumu, savitu ugdomųjų vertybių interpretavimu gali sužavėti ugdytinius ir paskatinti pasirinkti vertingiausias. Todėl labai svarbu, kad pedagogai ugdytųsi kūrybinį individualumą ir rinktųsi pedagoginį darbą iš pašaukimo.

ENThe role of the teacher’s personality should be studied in the context of social life changes and new challenges faced by Lithuanian people, when realising the value content. The expression of the richness, creativity and individuality of their personality should be assessed in a more integrated way, when developing the greatest values in pupils. The article therefore analyses the role of the educator’s individuality in developing value judgement in children. What is valuable in a person is his personality. An individual becomes a personality when interacting with values in macro and micro environment. A personality is a personally and socially valuable, independent and responsible person. Becoming a personality is a gradual process, where a person climbs still a higher step in becoming cultural and culture in general by internalising the values of social and cultural life. Upon acquisition of sufficient specific experience, knowledge, skills, habits and attitude, a person forms certain dispositions, i.e. becomes fully prepared to respond to the impacts of the environmental. The value system is more complex than a disposition. It describes the preparedness of a mature personality to act in accordance with their values. Thus when developing a personality, the issue of value selection criterion arises. The principle of tolerance is followed when selecting values in a democratic state. When acquiring values, the main intermediary between the values and those educated is an educator who can fascinate the educated by his/her individuality and creativity, peculiar interpretation of values developed and encourage them to choose the most valuable ones. It is therefore very important for educators to develop creative individuality and choose educational work by vocation.

Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4017
Atnaujinta2013-04-28 16:00:08
Metrika Peržiūros: 4