Sutrikusios lokomocijos vaikai. Ugdymas - koks?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusios lokomocijos vaikai. Ugdymas - koks?
Publication Data:
Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2010.
Pages:
236 p
Notes:
Pavardžių r-klė: p. 229-231. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Metodologinės nuostatos — Tyrimų metodologija — Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijos: Požiūrio į negalią istorinė raida ir kaita; Vaikų, turinčių lokomocijos sutrikimų, ugdymo patirtis užsienio šalyse; Lokomocijos sutrikimų turinčių vaikų populiacija Europos šalyse; Fizinių ir lokomocijos sutrikimų turinčių vaikų įstatyminė bazė Lietuvos švietimo sistemoje; Lokomocijos sutrikimų turinčių vaikų populiacija Lietuvoje; Vaikų, turinčių lokomocijos sutrikimų, vystymosi ypatumai — Lokomocijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai: Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo nuostatos; Paramos teikimo vaikams turintiems fizinių ir lokomocijos sutrikimų dokumentų turinio analizė ir rezultatai — Mokyklų pasirengimo ugdyti vaikus, turinčius lokomocijos sutrikimų, tyrimas: Ekspertinio vertinimo rezultatai; Stiprybės; Silpnybės; Galimybės; Grėsmės — Socialiniai gebėjimai ugdyme: Socialinių gebėjimų sąvokos interpretacija; Socialinių gebėjimų pagrindas: bendravimas ir bendradarbiavimas; Lokomocijos sutrikimų turinčių vaikų socialinių gebėjimų ugdymas; Integruotas sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; Inkliuzinis sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; Mokyklų pasirengimo ugdyti sutrikusios lokomocijos vaikus tyrimas. Tėvų ir mokytojų požiūris —Šeimų, auginančių lokomocijos sutrikimų turinčius vaikus, socialinis aspektas: Vaiko, turinčio lokomocijos sutrikimų, ugdymo šeimoje įtaka socialinei raiškai; Vidinio ir išorinio konteksto socialinė raiška; Pagalbos būdai lokomocijos sutrikimo atveju; Fenomenologinio atvejo tyrimas. Tyrimo organizavimas; Nestruktūrizuoto interviu duomenų analizė; Stebėjimo duomenų analizė; Asmeninių dokumentų analizė — Ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijų modelis — Išvados — Terminų žodynėlis — Summary — Literatūra — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Parama ir pagalba / Support and assistance; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje gilinamasi į judėjimo sutrikimų negalią. Tikslas – atskleisti ir empiriškai pagrįsti vidinę ir išorinę psichosocialinės aplinkos dimensijas vaikų su lokomocijos sutrikimais ugdymo atveju. Pirmame monografijos skyriuje atskleidžiama sukaupta patirtis Azijos Ramiojo vandenyno regione, Australijoje ir kt. Pristatoma Europos ir Lietuvos sutrikimų turinčių vaikų populiacija. Išryškinti judėjimo sutrikimus turinčių vaikų vystymosi ypatumai. Antrame skyriuje pristatomi paramos teikimo dokumentai ir išryškinta bei pateikta išorinė psichosocialinės aplinkos dimensija. Trečiame skyriuje, pasitelkiant ekspertinio vertinimo metodiką, atskleidžiami vaikų, turinčių lokomocijos sutrikimų ir šių sutrikimų neturinčių, socialinės sąveikos ypatumai bei įvertinamas mokyklų pasirengimas ugdyti socialinę atskirtį turinčius vaikus kartu su visais kitais bendraamžiais. Ketvirtame skyriuje pristatomi socialinių gebėjimų ugdymo pamatiniai reiškiniai. Išsamiai aptariamas tėvų ir mokytojų požiūris į kliūtis ir galimybes ugdyti sutrikusios lokomocijos vaikus bendrojo lavinimo mokykloje. Penktame skyriuje aptariamas šeimų, auginančių lokomocijos sutrikimų turinčius vaikus, socialinis aspektas. Nuodugniai analizuojama vaiko, turinčio lokomocijos sutrikimų, ugdymo šeimoje įtaka socialinei raiškai. Fenomenologinis tyrimas padėjo atskleisti sutrikusios lokomocijos vaikų vidinę psichosocialinės aplinkos dimensiją. Šeštame skyriuje, apibendrinus empirinio tyrimo rezultatus, pateikiamas sutrikusios lokomocijos vaiko ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijų modelis.Reikšminiai žodžiai: Judėjimo sutrikimų negalia; Lokomocijos sutrikimai; Pagalba; Psichosocialinė aplinka; Ugdymas; Ugdymo galimybės; Vaikai su negalia; Vaikai, turintys lokomocijos sutrikimų; Children with disabilities; Children with locomotion disorders; Education; Locomotion disorders; Mobility disabilities; Opportunities of training; Psychosocial environment; Support.

ENAuthor of the monograph inquires into mobility disability. The purpose is to reveal and empirically validate internal and external psychosocial environment dimensions in case of education of children with locomotor disabilities. The first chapter of the monograph discusses accumulated experience in the Asia-Pacific region, Australia, etc. Population of children with disability in Europe and Lithuania is introduced. Peculiarities of development of children with mobility impairment are highlighted. The second chapter introduces support documents and highlights and presents external psychosocial environment dimension. The third chapter by the help of expert assessment methods reveals peculiarities of social interaction between children with locomotor disabilities and children without this type of impairments, and readiness of schools to educate socially excluded children together with mainstream contemporaries is assessed. The fourth chapter introduces basic phenomena of social abilities development. Attitude of parents and teachers to obstacles and possibilities for children with locomotor impairments to attend general secondary schools is thoroughly discussed. The fifth chapter is devoted to discussion of social aspect of families with children suffering from locomotor impairments. Impact on social expression of upbringing in a family of a child with locomotor impairments is thoroughly analysed. Phenomenological study helped to reveal inner dimension of psychosocial environment of children with impaired locomotion. Following summarising of the empiric study results, the sixth chapter presents a model of psychosocial environment dimensions of upbringing children with impaired locomotion.

ISBN:
9789955271970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27767
Updated:
2021-01-13 20:55:34
Metrics:
Views: 58
Export: