Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija
Publication Data:
Vilnius : [Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras], 2008.
Pages:
191 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Socializacijos ir ją vaikystėje lemiančių veiksnių teoriniai pagrindai — Socializacija kaip daugiamatis procesas — Socializacija kaip vertybių internalizacija — Socializacijos problema jaunesniajame mokykliniame amžiuje — Veiksniai, turintys įtakos vaikų socializacijai: Savęs identifikavimo poreikis; Šeima – išskirtinis socializacijos veiksnys; Mokykla kaip socializacijos veiksnys — Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7–11 metų) socializacijos tyrimo metodologija — Bendroji tyrimo charakteristika — Bandomasis tyrimas: Tyrimo tikslai, metodai, imtis; Tyrimo rezultatai —Diagnostinis socializacijos tyrimas: Vertybių modelis – tyrimo pamatas; Tyrimo paskirtis ir kryptis; Tyrimo metodai ir organizavimas; Tiriamųjų imties charakteristika — Socializacijos veiksnių tyrimas — Pedagoginis eksperimentas: Eksperimento paskirtis ir programa; Eksperimento programos įgyvendinimas — Šeimoje netektį patyrusių vaikų (7–11 metų) socializacijos tyrimo rezultatai — Vaikų elgesio, kaip socializacijos dimensijos, lygmuo — Emocinių išgyvenimų ypatumai: Emocinių išgyvenimų raiška; Emocinių išgyvenimų priežastys; Gebėjimas atpažinti kitų žmonių išgyvenimus; Emocinių išgyvenimų ir elgesio sąsajos — Vaikų statuso klasėje bruožai — Savęs identifikavimo poreikio raiška: Vaikų požiūris į savo namus ir tėvus; Požiūris į netektį šeimoje; Požiūris į mokyklą ir į savo padėtį klasėje; Požiūris į save — Mokytojų požiūris į vaiko patirtą netektį — Taikomos pedagoginės pagalbos pobūdis — Šeimoje netektį patyrusių vaikų (11 metų) pedagoginės pagalbos strategijos —Pagalba vaikui, siekiančiam palankaus statuso klasėje: Teigiamos bendravimo patirties kaupimas; Bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimas — Pagalba vaikui, siekiančiam patenkinti savęs identifikavimo poreikį: Saugios aplinkos kūrimas klasėje; Palankaus požiūrio į save skatinimas — Vaikų socializacijos ir jos veiksnių kaitos įvertinimas: Statuso klasėje kaitos tendencijos; Požiūrio į savo padėtį klasėje ir į save pokyčiai — Išvados — Diskusija — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Socialinė padėtis / Social situation; Socialinis ugdymas / Social education; Socializacija / Socialization; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama socializacijos kaip daugiamačio fenomeno samprata, apibrėžiamos šeimoje netektį patyrusių vaikų internalizuotos socialinės - dorovinės vertybės, sudarančios vertybių internalizacijos kaip socializacijos pamato turinį, išskiriami jų raiškos empiriniai požymiai, padedantys įvertinti šių vertybių internalizacijos lygmenis elgesio bei emociniu aspektais. Atskleisti vertybių internalizacijai turintys įtakos išoriniai ir vidiniai veiksniai, nagrinėjami vaikų, patyrusių skirtingą netektį šeimoje ir jos nepatyrusių, vertybių internalizacijos ypatumai lyties aspektu. Išskiriami svarbiausi šeimoje netektį patyrusių vaikų (7-11 m. amžiaus) socializacijos veiksniai (šeimoje patirta netektis, vaiko statusas klasėje, vaiko poreikio identifikuoti save raiška per jo požiūrį į šeimą ir joje patirtą netektį, į mokyklą, į savo padėtį klasėje ir į save), orientuojantys ugdytojus tokių vaikų socializacijos problemas mokykloje spręsti tinkamiau. Pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama atskleisti šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacijos ypatumus, ją lemiančius veiksnius ir pedagoginę pagalbą. Eksperimentu patikrintos ir įvertintos esminės pedagoginės pagalbos strategijos, kuriomis siekta padėti netektį šeimoje patyrusiems 11 m. vaikams įgyti palankų statusą klasėje, padėti jiems patenkinti savęs identifikavimo poreikį. Monografija skirta aukštųjų mokyklų socialinių mokslų srities (edukologijos, pedagoginės ir organizacinės psichologijos, socialinio darbo, vaiko teisių apsaugos specialybių) bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programų studentams bei ugdytojams.Reikšminiai žodžiai: Internalizacija; Mobilumas; Moralinės vertybės; Netektis; Netektį patyrusių vaikų socializacija; Santykiai; Socialinė padėtis; Socialinės vertybės; Socializacija; Urbanizacija; Vaikai; Vaikystė; Šeima; Bereavement; Childhood; Children; Family; Grieving childrens socialization; Internalization; Mobility; Moral values; Relations; Social status; Social values; Socialization; Urbanization.

ENThe monograph presents the concept of socialisation as a multidimensional phenomenon, defines internalised social-moral values of children who have experienced a loss in the family, which form the content of value internalisation as the base of socialisation, points out the empirical signs of their expression which help to evaluate the levels of internalisation of these values from the behavioural and emotional aspects. The paper reveals the external and internal factors that affect value internalisation, and explores the peculiarities of value internalisation of both children who have and have not experienced different losses in the family with regard to gender. The most important factors of socialisation (a loss in the family, the child’s status in the classroom, expression of the child’s need to identify himself through his attitude towards the family and the experienced loss, towards the school, towards his status in the classroom and towards himself) of children who have experienced a loss in the family (aged 7–11) are identified, which helps educators to more adequately deal with the socialisation problems of such children at school. The monograph presents a research which seeks to reveal the peculiarities of socialisation of children who have experienced a loss in the family, its factors and pedagogical assistance. The experiment verified and evaluated the main strategies of pedagogical assistance which sought to help 11-year-old children who had experienced a loss in the family to gain a favourable status in the classroom and satisfy their self-identification need. The monograph is targeted at bachelor, master or doctoral students of social sciences (education, pedagogical and organisational psychology, social work, child’s rights protection) and educators.

ISBN:
9789955191032
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16997
Updated:
2022-07-05 11:20:39
Metrics:
Views: 75    Downloads: 3
Export: