Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas
Alternative Title:
Model of national education at higher pedagogical school, its application into practice
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2001, t. 8, p. 230-239
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTSparti tarptautinė politinių, ekonominių, kultūrinių ryšių plėtra vis labiau užgožia žmonių tautinės individualybės raišką, skatina tautinio savitumo niveliaciją. Kosmopolitizmo, nacionalizmo ir tautiškumo ugdymo prieštaravimai kelia nemažai problemų sudėtingoje dabarties tarptautinės raidos situacijoje. Laikas diktuoja būtinybę išsaugoti tautų savitumą ir kartu atverti jų sąmonę besikeičiančios civilizacijos iššūkiams. Tai aktualu ir Lietuvai. Straipsnyje pateikiamas tautiškumo, kaip aktualios ir integralios savybės, ugdymo modelis, apibūdinama šio modelio struktūra, apibrėžiamos jo taikymo galimybės aukštesniosiose pedagogikos mokyklose. Remiamasi natūralaus pedagoginio eksperimento, atlikto 1990-1997 metais Klaipėdos aukštesniojoje pedagogikos mokykloje, tyrimų medžiaga: 250-čiai 1992-1997 metų absolventų buvo pateikta anketa su dviem klausimais: 1. Kokias asmenybės savybes ugdė tautinė veikla, mokantis aukštesniojoje pedagogikos mokykloje? 2. Kokias profesines nuostatas ši veikla formavo? Remiantis rezultatų analize, atskleidžiamas būsimų pedagogų profesinio rengimo modelis, pagrindiniai šio modelio principai ir struktūra, modelio praktinio taikymo galimybės ugdant tautinę būsimų pedagogų savimonę, plėtojant asmenybės savybes. Kartu išryškinamos moksleivių asmenybės savybės ir profesinės nuostatos, kurias formuoja įvairi tautiška veikla.

ENRapid development of international political, economic and cultural ties increasingly overshadows the human expression of national individuality, promotes the leveling of national identity. Conflicts of cosmopolitanism, nationalism and education of national identity raise a number of problems in the complex situation of contemporary international development. The time commands the preservation of uniqueness of nations and at the same time to open their minds for the civilization-changing challenges. This is important to Lithuania. The article presents the education model for national identity as an important and integral feature, the structure of the model is defined and the possibilities for its application at higher training-schools are defined. It is based upon the research material of natural educational experiment carried out at Klaipėda higher training-school in 1990-1997: 250 graduates of years 1992-1997 were presented a questionnaire with two questions: 1. What personal qualities were developed by national activity while learning at higher training-school? 2. What professional attitudes were formed by that activity? On the grounds of the study results, professional development model of future teachers, basic principles and structure of the model, possibilities for practical application of the model forming national consciousness of future teachers and developing characteristics of personality were revealed. At the same time, personal qualities and professional attitudes of students which are formed by the activities based on nationalistic ideals have been highlighted.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16861
Updated:
2018-12-17 10:52:51
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: